Objave v letu 2022

GIANINI, Ana, SUKLAN, Jana, SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENČIČ, Simona, BATTELINO, Tadej, DOVČ, Klemen, BRATINA, Nataša. Patient reported outcome measures in children and adolescents with type 1 diabetes using advanced hybrid closed loop insulin delivery. Frontiers in endocrinology. Aug. 2022, vol. 13, str. 1-8, ilustr. ISSN 1664-2392. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.967725/full, DOI: 10.3389/fendo.2022.967725. [COBISS.SI-ID 119442691], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

AMÍREZ VARELA, Hazel Andrea, HALLAL, Pedro C., GRUESO, Juliana Mejía, PEDIŠIĆ, Željko, SALVO, Deborah, NGUYEN, Anita, KLEPAC, Bojana, BAUMAN, Adrian Ernest, SIEFKEN, Katja, HINCKSON, Erica, BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, DAKSKOBLER, Maja, et al. Status and trends of physical activity surveillance, policy, and research in 164 countries : Findings from the global observatory for physical activity—GoPA! 2015 and 2020 surveys. Journal of physical activity & health. [in press] 2023, str. 1-17, graf. prikazi. ISSN 1543-5474. DOI: 10.1123/jpah.2022-0464. [COBISS.SI-ID 137465859], [JCR, SNIP]

MACUR, Mirna, BAHUN, Mateja. Mixed methods approach in employers' assessment of nursing graduates' competences. Innovative issues and approaches in social sciences. 2022, vol. 15, str. 50-69, tabele. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2022-no15-art4.pdf, DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5718643. [COBISS.SI-ID 94467075]

Objave v letu 2020

CERAR, Vanda, BREGAR, Branko. Ocena odnosa medicinskih sester do pacienta v forenzični psihiatriji : opisna neeksperimentalna kvantitativna raziskava = Assessing nurses' attitudes towards patients in forensic psychiatry : non-experimental descriptive quantitative research. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 2, str. 122-132, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2973, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2973, DOI: 10.14528/snr.2020.54.2.2973. [COBISS.SI-ID 20628739] 

BREGAR, Branko, RAŠIĆ, Jure. Pregled publiciranja izbranih bibliografskih enot visokošolskih učiteljev strokovnih predmetov zdravstvene nege : retrospektivna raziskava = A review of publishing selected bibliographic units by lecturers of professional subjects in the study programme of nursing : a retrospective study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 230-240, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3008, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3008, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.3008. [COBISS.SI-ID 29539587] 


Objave v letu 2014

TORKAR, Tanja, GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Presečna raziskava stališč ravnateljev o umeščanju šolske medicinske sestre v slovenski šolski prostor = Cross-sectional research of school principals' view on placement of school nurses in Slovenian schools. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2014, letn. 53, št. 1, str. 115-123, tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2014.53.issue-1/sjph-2014-0012/sjph-2014-0012.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2014-0012. [COBISS.SI-ID 3024357]


Objave v letu 2013


PIRNAT, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen interneta za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu = Effects of internet use on youth health and challenges for health education in primary health care. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 4, str. 309-316. [COBISS.SI-ID 519636761]

MIMIĆ, Alenka, SIMONIČ, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje koncepta "umiranja z dostojanstvom" pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi = 'Dying with dignity' - the palliative care nurse's awareness of this concept. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 4, str. 325-332. [COBISS.SI-ID 519637273]

TORKAR, Tanja, GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vključevanje poklicnega profila šolska medicinska sestra v slovenske šole : vidik učiteljev in zdravstvenih delavcev = Introduction of school nursing in Slovenia : the teachers' and health care professionals' views. Obzor. zdrav. neg., 2013, letn. 47, št. 3, str. 224-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 519453721]

PERUŠEK, Anica, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starostniki v patronažnem varstvu = Communication and quality of relations beetwen community nurses and elderly people in community health care. Obzor. zdrav. neg., 2013, letn. 47, št. 3, str. 253-259, ilustr. [COBISS.SI-ID 519454489]

GORJUP POŽENEL, Darja, SKELA SAVIČ, Brigita. Vloga zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov. Kakovostna starost. 2013, letn.16, št. 2, str. 13-21. [COBISS-ID 75401985]

BLAZINŠEK, Urška, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Učinkovitost komunikacije diplomiranih in srednjih medicinskih sester z dementnimi bolniki v psihiatričnih bolnišnicah = Communication effectiveness between graduate or secondary school nurses and dementia patients in psychiatric hospitals. Obzor. zdrav. neg., 2013, letn. 47, št. 1, str. 38-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 519101465]

TROJAR, Špela, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Nekateri vidiki doživljanja žensk ob operativnem posegu na rodilih : študija primera = Exploring the emotional and psychological aspects of gynaecologic surgery : case study. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 1, str. 56-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 519101977] 


Objave v letu 2012

STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards research in nursing. Obzor. zdrav. neg., 2012, letn. 46, št. 1, str. 47-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 69561345]


Objave v letu 2011

MAČEK, Bernarda, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Dejavniki socialne integracije starostnika v domačem okolju = Factors influencing the social integration of the elderly in their home environment. Obzor. zdrav. neg., 2011, št. 3, letn. 45, str. 181-187. [COBISS.SI-ID 67931393]

ŽELEZNJAK, Vladka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dostopni časi do pacientov z urgentnimi stanji v nujni medicinski pomoči Kočevje = Response times of the emergency medical services Kočevje to patients with emergency conditions. Obzor. zdrav. neg., 2011, št. 3, letn. 45, str. 197-204. [COBISS.SI-ID 67931905]

BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Peer support in patients with type 2 diabetes = Medsebojna pomoč med bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2011, letn. 50, št. 3, str. 175-184, doi: 10.2478/v10152-010-0044-3. [COBISS.SI-ID 67224321]

ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Motivacijski dejavniki posameznika pri vključevanju v delavnice CINDI = Motivational factors influencing adults to join the CINDI workshops. Obzor. zdrav. neg., 2011, letn. 45, št. 1, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 66820097]

NJENJIĆ, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Koncept kontinuirane babiške skrbi: percepcija in vedenje nosečnic = The concept of continuous midwifery care: perception and behaviour of childbearing women. Obzor. zdrav. neg., 2011, št. 2, letn. 45, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 67386625]