Objave v letu 2020

CERAR, Vanda, BREGAR, Branko. Ocena odnosa medicinskih sester do pacienta v forenzični psihiatriji : opisna neeksperimentalna kvantitativna raziskava = Assessing nurses' attitudes towards patients in forensic psychiatry : non-experimental descriptive quantitative research. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 2, str. 122-132, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2973, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2973, DOI: 10.14528/snr.2020.54.2.2973. [COBISS.SI-ID 20628739] 

BREGAR, Branko, RAŠIĆ, Jure. Pregled publiciranja izbranih bibliografskih enot visokošolskih učiteljev strokovnih predmetov zdravstvene nege : retrospektivna raziskava = A review of publishing selected bibliographic units by lecturers of professional subjects in the study programme of nursing : a retrospective study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 230-240, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3008, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3008, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.3008. [COBISS.SI-ID 29539587] 


Objave v letu 2014

TORKAR, Tanja, GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Presečna raziskava stališč ravnateljev o umeščanju šolske medicinske sestre v slovenski šolski prostor = Cross-sectional research of school principals' view on placement of school nurses in Slovenian schools. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2014, letn. 53, št. 1, str. 115-123, tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2014.53.issue-1/sjph-2014-0012/sjph-2014-0012.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2014-0012. [COBISS.SI-ID 3024357]


Objave v letu 2013


PIRNAT, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen interneta za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu = Effects of internet use on youth health and challenges for health education in primary health care. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 4, str. 309-316. [COBISS.SI-ID 519636761]

MIMIĆ, Alenka, SIMONIČ, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje koncepta "umiranja z dostojanstvom" pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi = 'Dying with dignity' - the palliative care nurse's awareness of this concept. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 4, str. 325-332. [COBISS.SI-ID 519637273]

TORKAR, Tanja, GRMEK-KOŠNIK, Irena, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vključevanje poklicnega profila šolska medicinska sestra v slovenske šole : vidik učiteljev in zdravstvenih delavcev = Introduction of school nursing in Slovenia : the teachers' and health care professionals' views. Obzor. zdrav. neg., 2013, letn. 47, št. 3, str. 224-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 519453721]

PERUŠEK, Anica, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starostniki v patronažnem varstvu = Communication and quality of relations beetwen community nurses and elderly people in community health care. Obzor. zdrav. neg., 2013, letn. 47, št. 3, str. 253-259, ilustr. [COBISS.SI-ID 519454489]

GORJUP POŽENEL, Darja, SKELA SAVIČ, Brigita. Vloga zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov. Kakovostna starost. 2013, letn.16, št. 2, str. 13-21. [COBISS-ID 75401985]

BLAZINŠEK, Urška, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Učinkovitost komunikacije diplomiranih in srednjih medicinskih sester z dementnimi bolniki v psihiatričnih bolnišnicah = Communication effectiveness between graduate or secondary school nurses and dementia patients in psychiatric hospitals. Obzor. zdrav. neg., 2013, letn. 47, št. 1, str. 38-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 519101465]

TROJAR, Špela, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Nekateri vidiki doživljanja žensk ob operativnem posegu na rodilih : študija primera = Exploring the emotional and psychological aspects of gynaecologic surgery : case study. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 1, str. 56-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 519101977] 


Objave v letu 2012

STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards research in nursing. Obzor. zdrav. neg., 2012, letn. 46, št. 1, str. 47-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 69561345]


Objave v letu 2011

MAČEK, Bernarda, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Dejavniki socialne integracije starostnika v domačem okolju = Factors influencing the social integration of the elderly in their home environment. Obzor. zdrav. neg., 2011, št. 3, letn. 45, str. 181-187. [COBISS.SI-ID 67931393]

ŽELEZNJAK, Vladka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dostopni časi do pacientov z urgentnimi stanji v nujni medicinski pomoči Kočevje = Response times of the emergency medical services Kočevje to patients with emergency conditions. Obzor. zdrav. neg., 2011, št. 3, letn. 45, str. 197-204. [COBISS.SI-ID 67931905]

BAHUN, Mateja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Peer support in patients with type 2 diabetes = Medsebojna pomoč med bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2011, letn. 50, št. 3, str. 175-184, doi: 10.2478/v10152-010-0044-3. [COBISS.SI-ID 67224321]

ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Motivacijski dejavniki posameznika pri vključevanju v delavnice CINDI = Motivational factors influencing adults to join the CINDI workshops. Obzor. zdrav. neg., 2011, letn. 45, št. 1, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 66820097]

NJENJIĆ, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Koncept kontinuirane babiške skrbi: percepcija in vedenje nosečnic = The concept of continuous midwifery care: perception and behaviour of childbearing women. Obzor. zdrav. neg., 2011, št. 2, letn. 45, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 67386625]