USMERITVE TUTORSKEGA SISTEMA NA FZAB ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
 
Na osnovi Pravilnika o tutorskem sistemu na Fakulteti za zdravstvo Jesenice je Komisija za tutorstvo Senata FZJ na svoji 5. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 16. 9. 2016 sprejela usmeritve tutorskega sistema za študijsko leto 2016/2017 in učitelje tutorje za posamezne letnike redne in izredne smeri, ki so bila potrjena na 12. seji Senata, 21. 9. 2016.
 
UČITELJSKO TUTORSTVO
Uvajalno tutorstvo je organizirano po letnikih in je razdeljeno na vrsto študija. Izvajali ga bodo visokošolski učitelji in visokošolski strokovni sodelavci, ki bo potekalo po naslednjem razporedu:
 
Študijski program prve stopnje, smer Zdravstvena nega:
1. letnik redni: Sanela Pivač, pred.
1. letnik izredni: Katja Vrankar, pred.
2. letnik redni: Nina Rustja, bibl.
2. letnik izredni: Marta Smodiš, pred.
3. letnik redni: dr. Katja Pesjak, asist.
3. letnik izredni: Sedina Kalender Smajlović, pred.
 
Študijski program druge stopnje, smer Zdravstvena nega:
dr. Vesna Čuk, viš. pred.
 
Študijski program druge stopnje, smer Promocija zdravja:
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
 
Uvajalno tutorstvo se izvede najmanj štirikrat (najmanj 2 krat v fizični obliki, ostalo po elektronski pošti oziroma preko e - učilnice) v študijskem letu, po v naprej razpisanih terminih. Učitelj tutor po sestanku izpolni obrazec »Poročilo učitelja tutorja s tutorskega srečanja« in ga v roku 7 dni odda koordinatorju tutorjev učiteljev, ga. Marti Smodiš, pred. na elektronski naslov msmodis@fzab.si ter ga namesti v podatkovnik v mapo Tutorstvo. Izpolnjena poročila vodi vsak učitelj tutor tudi v lastni evidenci. 
 
Usmeritve za izvedbo tutorskih sestankov glede na posamezni letnik:
 
Študijski program prve stopnje:
1. letnik: predstavitev tutorskega sistema na FZAB, predstavitev pravnih aktov, hišnega reda, imenovanje predstavnika študentov, seznanitev študentov s pogoji napredovanja v višji letnik. 
2. letnik: predstavitev pravnih aktov, hišnega reda, imenovanje predstavnika študentov, seznanitev študentov s pogoji napredovanja v višji letnik, usmeritve za izvajanje Izbirnega kliničnega usposabljanja (IKU) pred začetkom izvajanja IKU. 
3. letnik: predstavitev pravnih aktov, hišnega reda, imenovanje predstavnika študentov, usmeritve za pristop k pripravi  dispozicije diplomske naloge.
 
Študijski program druge stopnje:
1. letnik: tutorskega sistema na FZAB, predstavitev pravnih aktov, imenovanje predstavnika študentov, seznanitev študentov s pogoji napredovanja v višji letnik.
2. letnik: predstavitev pravnih aktov, hišnega reda, imenovanje predstavnika študentov, usmeritve za pristop k pripravi dispozicije magistrske naloge
 
Predmetno tutorstvo
Poteka v okviru študijskih predmetov na FZAB. Izvaja se za redne in izredne študente FZAB v času rednih govorilnih ur predavateljev. Študent se predhodno najavi po elektronski pošti. Učitelj tutor lahko v dogovoru s študenti razpiše dodatne ure za usposabljanje (izven neposredne pedagoške obveze), v kolikor so izražene potrebe po tem. Predmetno tutorstvo se izvede ob izpolnitvi pogoja, da so študenti dosegli najmanj 70% obisk predavanj.
Študenti preko koordinatorja študentskega tutorstva ali predstavnika Študentskega sveta izrazijo potrebo po predmetnem tutorstvu. Predlog posreduje izvajalcu predmeta predsednica Komisije za tutorstvo (ga. Marti Smodiš, pred.). Ob opravljenem predmetnem tutorstvu je treba izpolniti obrazec »Poročilo učitelja tutorja o opravljenem predmetnem tutorstvu« in ga v roku 7 dni oddati koordinatorju tutorjev učiteljev ga. Marti Smodiš, pred. na elektronski naslov msmodis@fzab.si ter ga namestiti v podatkovnik v mapo Tutorstvo. Izpolnjena poročila vodi vsak učitelj tutor tudi v lastni evidenci.
 
Individualno tutorstvo
Izvaja se v času rednih govorilnih ur visoko strokovnih učiteljev/visoko strokovnih sodelavcev oziroma po vnaprejšnjem dogovoru (preko elektronske pošte) s tutorjem učiteljem. Tutorand si ob nastopu težave samostojno izbere individualnega tutorja učitelja. Učitelj tutor o opravljenem individualnem tutorstvu izpolni obrazec »Poročilo učitelja tutorja o opravljenem individualnem tutorstvu« in ga  v roku 7 dni odda koordinatorju tutorjev učiteljev ga. Marti Smodiš, pred. na elektronski naslov msmodis@fzab.si ter ga namesti v podatkovnik v mapo Tutorstvo. Izpolnjena poročila vodi vsak učitelj tutor tudi v lastni evidenci. V kolikor se individualno tutorstvo izvaja preko e pošte, se natisne in priloži poročilu o individualnem tutorstvu.
 
Tutorstvo za tuje študente
Namenjeno je študentom, ki prihajajo na mednarodno izmenjavo. Študenti na mednarodni izmenjavi imajo v dokumentaciji FZAB dodeljene učitelje tutorje za tuje študente.
V študijskem letu 2016/2017 je učitelj tutor za študente na mednarodni izmenjavi vsak učitelj, ki je učitelj tutor študentom FZAB.
V kolikor študent potrebuje pomoč se lahko obrne preko e pošte na enega izmed učiteljev tutorjev za študente na mednarodni izmenjavi. Učitelj tutor o opravljenem individualnem tutorstvu izpolni obrazec »Poročilo učitelja tutorja o opravljenem individualnem tutorstvu« in ga  v roku 7 dni odda koordinatorju tutorjev učiteljev ga. Marti Smodiš, pred. na elektronski naslov msmodis@fzab.si in ga namesti v podatkovnik v mapo Tutorstvo. Izpolnjena poročila vodi vsak učitelj tutor tudi v lastni evidenci. V kolikor se individualno tutorstvo izvaja preko e pošte, se natisne in priloži poročilu o individualnem tutorstvu.
 
ŠTUDENTSKO TUTORSTVO
Izvajajo študenti tutorji, ki se jih izbere na Razpisu za tutorje študente za tekoče študijsko leto. Razpis in izbor študentov opravi Komisija za tutorstvo FZAB. Skupine za tutorstvo so že oblikovane študijske skupine rednih in izrednih študentov. Razdelitev skupin po študentih tutorjih opravi koordinator študentov tutorjev v sodelovanju s koordinatorjem tutorjev učiteljev. 
Ta oblika tutorstva se izvaja za študente rednega in izrednega študija na FZAB. Študenti tutorji so lahko redni in izredni študenti 2. in 3. letnika in absolventi FZAB, ki so tutorji študentom nižjih letnikov. Študenti tutorandi se razdelijo v skupine od 10 - 20 študentov (že oblikovane skupine za klinično usposabljanje), le te se dodelijo študentom tutorjem. 
Tutorstvo za študente tretjega letnika izvajajo študenti absolventi, tutorstvo za študente tretjega letnika se lahko izvaja v obliki sestankov, preko e- pošte, preko e-učilnice. 
Organizira se tutorstvo za študente, ki so ponovno ali evidenčno vpisani na FZAB. Tutor omenjenim študentom je študent absolvent FZAB. Prvi stik z njim vzpostavijo tutorandi (ponovno in evidenčno vpisani študenti) preko e pošte.
 
Izvaja se tutorstvo za tuje študente. Tutorstvo za tuje študente se lahko izvaja v obliki sestankov ali preko e pošte. V kolikor se tutorstvo za tuje študente izvaja preko e pošte, se natisne in priloži poročilu o študentskem tutorstvu. K sodelovanju bodo povabljeni tudi študenti, ki so bili na izmenjavi v tujini in sicer kot tutorji študentom FZAB, ki nameravajo del študija opravljati v okviru študijske izmenjave v tujini. Študenti tutorji za tuje študente izpolnijo obrazec »Poročilo študenta tutorja« ter ga v roku 7 dni odda Koordinatorju tutorjev študentov.
 
Študent tutor FZAB skliče najmanj 4 krat sestanek v študijskem letu. Srečanja bodo potekala tudi preko e-učilnice. Po izvedenem tutorskem sestanku izpolni obrazec »Poročilo študenta tutorja« ter ga v roku 7 dni odda Koordinatorju tutorjev študentov. Izpolnjena poročila vodi tudi v lastni evidenci. V kolikor se študentsko tutorstvo izvaja preko e- pošte, se natisne in priloži poročilu o študentskem tutorstvu.
Opravljeno tutorsko dejavnost dokumentirajo tudi študenti tutorji 2. in 3. letniku študentov FZAB in študent tutor za evidenčno in ponovno vpisane študente na obrazec »Poročilo študenta tutorja«.