Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) želi preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih visokošolskih institucij s področja zdravstvene nege in zdravstva. 

FZAB se doma in v tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše. Povezovanje z državami, kjer so programi na področju zdravstvene nege in zdravstva razviti na vseh treh bolonjskih stopnjah, je nujno, saj v Sloveniji še nimamo kritične mase magistrskih študentov zdravstvene nege, prav tako je šele na novo razvit doktorski študij. 

Strategija fakultete je na področju mednarodnih izmenjav usmerjena k:

  • omogočiti študentom, da opravijo del študijskega programa na partnerskih univerzah držav članic Evropske unije in izven;
  • omogočiti visokošolskim učiteljem in sodelavcem vključitev v pedagoške in raziskovalne procese na partnerskih univerzah držav članic Evropske unije in izven;
  • uvajanju izvajanja posameznih predmetov v angleškem jeziku in s tem ustvarjanja pogojev za hitrejšo izmenjavo študentov na prvi, drugi in tretji bolonjski stopnji študija;
  • gostovanju tujih predavateljev na prvi, drugi in tretji bolonjski stopnji študija;
  • ustvarjanju skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov;
  • izmenjavi znanj, izkušenj in dobre prakse;
  • oblikovanju skupnih študijskih programov.

FZAB je vključena v decentralizirane aktivnosti, ki jih koordinira Nacionalna agencija CMEPIUS, kamor sodijo programi mobilnosti Erasmus+ in Norveški in EGP finančni mehanizem ter v druga mednarodna združenja in oblike mednarodnega sodelovanja. 

FZAB je uspešno pridobili Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE za programsko obdobje 2021-2027.
Erasmus identifikacijska številka: SI JESENIC01
PIC: 949637664

Mednarodno sodelovanje na FZAB ureja Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Kontaktni podatki:

doc. dr. Katja Pesjak
Telefon: +386 4 5869 364
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: kpesjak@fzab.si