Ob sprejemu prve generacije študentov na FZAB se postopoma krepi tudi študentska dejavnost FZAB. Izvoljen je Študentski svet, v tem času poteka kandidacijski postopek za članstvo študentov v organih FZAB. Študentski svet izvoli svoje predstavnike v Senat, Akademski zbor in Upravni odbor ter podaja mnenje in predloge na področju študentske dejavnosti. Poleg tega Študentski svet sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov za študente in izvaja druge naloge, ki so opredeljene v statutu FZAB.

Pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije aktivno deluje Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege Slovenije, v katero so se aktivno vključili tudi študenti FZAB.

Vodstvo fakultete bo študentom omogočilo v novih prostorih pogoje za delovanje študentske organizacije in jo v skladu s Statutom FZAB vključilo v delovanje in upravljanje fakultete.

Študentke in študente vabimo k sodelovanju. Vaše predloge in pobude lahko pošljete na elektronski naslov Študentskega sveta FZAB: StudentskisvetFZJ@fzab.si.

Program dela Študentskega sveta FZAB za študijsko leto 2021/2022