Naslov predmeta:

Duševno zdravje med preventivo in promocijo

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Vesna Švab

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Vesna Švab
 • Tanja Torkar, pred.

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Cilj predmeta je, da študenti pridobijo znanje, ki jim bo omogočilo celostno razumevanje duševnega zdravja in s tem povezanih pojmov. Študenti pridobijo znanje s področja preventive duševnih bolezni in promocije duševnega zdravja, znajo ločiti med obema in kritično uporabiti oba pristopa. Študenti se opremijo z veščina in znanjem, ki ga lahko prenesejo in uporabijo v namene promocije duševnega zdravja in preventive duševnih bolezni. Študenti obogatijo in nadgradijo poznavanje najpogostejših duševnih težav, njihove etiologije, prevalence, incidente in značilnosti.Prepoznajo vzroke, znake in posledice disriminacije, poznajo načela in metode psihoasocialne rehabilitacije kot terciarne preventive.  

Kompetence, ki jih bo študent osvojil v sklopu predmeta so sledeče:

 • razumevanje osnovnih konceptov duševnega zdravja;
 • sposobnost razumevanja in ločevanja med pristopi preventivne duševnih motenj in promocije duševnega zdravja;
 • sposobnost kritične presoje znanstvenih in strokovnih spoznanj s področja duševnega zdravja;
 • sposobnost kritične uporabe znanstvenih in strokovnih spoznanj, pristopov sodobnega raziskovanja duševnega zdravja in preventive duševnih bolezni;
 • sposobnost povezave znanstvenih in strokovnih spoznanj pristopov znotraj duševnega zdravja s sorodnimi znanstvenimi disciplinami;
 • prepoznavanje in kompetence za obvladovanje stigme in diskriminacije v javnosti in delovnih okoljih
 • zna se povezati s službami, ki izvajajo psihosocialno rehabilitacijo;
 • usmerjanje v interdisciplinarno raziskovanje (psihologija – psihiatrija – javno zdravje ...).

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Cattan, M. in TIlford, S. (2006). Menatl Health Promotion: A lifespan Approach.Open University Press, Mcgraw Hill Education
 • Bajt, M., Gabrijelčič Blenkuš, M., Jeriček Klanšček, H., Kovše, K., Kofol Bric, T., PribakovičBrinovec, R., Roškar, S., Tomšič, S, Štokelj, R. & Zorko, M., 2009. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 • Marušič, A.  & Temnik, S., 2009. Javno duševno zdravje. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Kamin, T., Jeriček, H., Zorko, M., Bajt, M., Dermovsek, M.Z. & Roškar, S., 2009. Duševno zdravje Slovencev.
 • Švab, V., 2011. Stigma and mental disorders. In: L. L'abate, ed. Mental illnesses - understanding, prediction and control. Rijeka: InTech, pp. 37-68.
 • Švab, V., ed., 2015. Obravnava v skupnosti. Ljubljana: Šent.
 • ŠVAB, Vesna. Stigma and mental disorders. V: L'ABATE, Luciano (ur.). Mental illnesses - understanding, prediction and control. Rijeka: InTech, 2011, str. 37-68. [COBISS.SI-ID 29471193]
  Švab V (ur). Obravnava v skupnosti. Ljubljana, ŠENT 2015 (TBP).

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 60 %,
 • seminarska naloga - 40 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, aktivno skupinsko delo, samostojno delo študentov, razlaga, razgovor, obravnava študijskih primerov, delo z besedilom, multimedijske predstavitve.