Naslov predmeta:

Ekonomske analize za odločanje na področju promocije zdravja

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • poznavanje učinkov zdravstvenih programov oz. programov promocije zdravja, ki pomembno vplivajo na družbeno učinkovitost (npr. odpravljanje učinkov monopola, pozitivne in negativne eksternalije, učinki javnih in klubskih dobrin);
 • razumevanje vrednotenja učinkov iz zasebnega in družbenega vidika;
 • poznavanje metod, ki se uporabljajo za presojo ekonomske upravičenosti programov;
 • sposobnost izbora ustrezne metode ter njeno prilagoditev v konkretnem primeru.

Obvezna literatura:

 • Drummond, Michael F. et al. (2005). Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes 3rd ed., Oxford [etc.]: Oxford University Press.

Priporočljiva literatura:

 • McIntosh, E. et al. (2011). Applied methods of cost-benefit analysis in health care. Oxford [etc.]: Oxford University Press 
 • Gray, A. (2011). Applied methods of cost-effectiveness analysis in health care. Oxford [etc.]: Oxford University Press
 • Ozcan, Y.A. (2008). Health care benchmarking and performance evaluation: an assessment using data envelopment analysis (DEA). New York: Springer, cop.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v 2. letnik. 
Predmet je nadgradnja vsebin obveznih predmetov Temelji promocije zdravja in metode dela ter Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja.
 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 60 %,
 • naloge z vaj - 20 %,
 • seminarska naloga - 20 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, vaje, seminar, razprava, priprava in predstavitev seminarske naloge.