Naslov predmeta:

Magistrsko delo

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

 

Individualno delo študenta:

460

ECTS:

20

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • se seznani s pogoji za izdelavo magistrskega dela;
 • razvije sposobnosti za samostojno pripravo magistrskega dela, njegovo predstavitev in zagovor ter kasnejšo objavo. 
 • Obvezna literatura:
 • Marušić Matko et al. Uvod u znanstveni rad u medicine. Medicinska naklada. 5 izdanje, Zagreb, 2013.
 • Mejovšek Milko. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim in humanističkim znanostima. Naklada Slap. 2 dopunjeno izdanje, 2013.
 • Creswell, John W. ; Plano Clark, Vicki L. (2009): Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage.
 • Teddlie, Charles in Abbas Tashakkori  (2009): Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences quantitative approaches, Thousand Oaks, Sage.
 • Košmelj K. Uporabna statistika. Biotehniška fakulteta. Ljubljana, 2001.
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström T. Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2006. http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
 • Zaletel-Kragelj L, Božikov J. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers (ur.). Lage: Hans Jacobs publishing company; 2010. (izbrana poglavja) http://www.snz.unizg.hr/ph-see/Documents/Publications/PH-SEE_Book6_Full_MethodsAndToolsInPH.pdf
 • Lobe, B. Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod - stara praksa v novi preobleki?. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2006, letn. 22, št. 53, str. 55-73. 
 • Lobe, B. Integration of online research methods, (Book series Social informatics - information society). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2008. 191 str.
 • Članki po navodilih VSU.

Priporočljiva literatura:

 • Zaletel-Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje; 2007.
 • Kovačić L, Zaletel-Kragelj L (ur.). Management in health care practice: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. Lage: Hans Jacobs Publishing Company; 2008. (izbrana poglavja). http://www.snz.unizg.hr/ph-see/Documents/Publications/FPH-SEE_Book_Management_in_Health.pdf
 • Hancock B. Trent focus for research and development in primary health care. An introduction to qualitative research. Nottingam: Trent Focus Group; 1998.
 • http://faculty.uccb.ns.ca/pmacintyre/course_pages/MBA603/ MBA603_files/IntroQualitativeResearch.pdf
 • Članki po navodilih VSU:
 • Meltzer D, Chung J, Khalili P, Marlow E, Arora V, Schumock G, Burt R. Exploring the use of social network methods in designing healthcare quality improvement teams. Soc Sci Med. 201071(6):1119-30.
 • Provan KG, Veazie MA, Teufel-Shone NI, Huddleston C. Network analysis as a tool for assessing and building community capacity for provision of chronic disease services. Health Promot Pract. 2004 5(2):174-81.
 • Rychetnik L, Hawe P, Waters E, Barratt A, Frommer M. A glossary for evidence based public health. J Epidemiol Community Health. 2004;58(7):538-45.
 • Hatala JP. Social network analysis in human resource developoment: A new methodology. Hum Resour Dev Rev 2006 5: 45-71.
 • Kohatsu ND, Robinson JG, Torner JC. Evidence-based public health: An evolving concept. Am J Prev Med. 2004;27(5):417-21.
 • Brownson RC, Gurney JG, Land GH. Evidence-based decision making in public health. J Public Health Manag Pract. 1999;5(5):86-97.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

100% prisotnost na seminarju, opravljene obveznosti prvega letnika, 60 ECTS.

Metode ocenjevanja:

 • magistrsko delo in zagovor - 100 %.

Metode poučevanja in učenja:

Seminar, delo v skupinah in na primerih.