Naslov predmeta:

Promocija zdravega življenjskega sloga

Nosilec predmeta:

izr. prof. dddr. Joca Zurc

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dddr. Joca Zurc 

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo:

 • pridobil sistematično znanje in celovito razumevanje promocije zdravega življenjskega sloga posameznika, družine in skupnosti skozi različna razvojna obdobja;
 • apliciral teoretično znanje na konkretnem primeru diagnostike življenjskega sloga posameznika ter pri načrtovanju in pripravi programa za spremembo življenjskega sloga in evalvacijo spremembe pri posamezniku ali izbrani ciljni skupini;
 • skozi poznavanje teorij življenjskega sloga in psiholoških vidikov spreminjanja življenjskega sloga se znal odgovorno odločiti za ustrezen pristop krepitve/spreminjanja zdravega vedenjskega sloga posameznika oz. skupnosti;
 • razvil sposobnost ocenjevanja potreb in samostojnega oblikovanja strategij v programih za promocijo zdravega življenjskega sloga pri različnih ciljnih skupinah;
 • razvil kritično mišljenje do nacionalnih in mednarodnih pravnih dokumentov, obstoječe prakse in ključnih programov promocije zdravja, lastnega prispevka in novih vprašanj na področju promocije zdravega življenjskega sloga;
 • razvil sposobnost neodvisnega pridobivanja novih spoznanj promocije zdravega življenjskega sloga v okviru kontinuiranega profesionalnega razvoja.

Obvezna literatura:

 • Edelman CL, Mandle CL, Kudzma EC. Health promotion throughout the life span [8th ed.]. Missouri, USA: Mosby; 2013.
 • Hayden JA. Introduction to health behavior theory [2nd ed.]. Burlington, Massachusetts, USA: Jones & Bartlett Learning; 2013.
 • Nash DB, Reifsnyder J, Fabius R, Pracilio VP. Population health: Creating a culture of wellness. Burlington, Massachusetts, USA: Jones & Bartlett Learning; 2010.
 • Thirlaway K, Upton D. The psychology of lifestyle: Promoting healthy behaviour. Oxon, UK: Routledge; 2009.
 • Zurc J. Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost. Radovljica: Didakta; 2008. 

Priporočljiva literatura:

 •  

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.
Opravljen izpit pri obveznem predmetu 1. letnika Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 60 %, 
 • seminarska naloga - 40 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, skupinsko delo v obliki praktičnih delavnic, seminarska naloga, uporaba avdiovizualne opreme, posnetkov, spletne učilnice.