Naslov predmeta:

Promocija zdravja v starosti in medgeneracijsko sodelovanje

Nosilec predmeta:

doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študenti bodo pridobili:

 • sposobnost dela na področju promocije zdravja starostnikov; 
 • sposobnost organizacije medgeneracijskih projektov in programov za promocijo zdravja;
 • poznavanje zdravstveno-socialne problematike, ki je povezana s staranjem družbe;
 • razumevanje varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja v starosti, kar je podlaga za oblikovanje promocijskih projektov;
 • razumevanje pomena celostnega pristopa pri obravnavi starostnika;
 • razumevanje nacionalne in evropske perspektive v promociji zdravja starostnikov;
 • sposobnost neodvisnega pridobivanja novih spoznanj;
 • razvitost kritičnega mišljenja do obstoječih promocijskih projektov v starosti. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Healthy Ageing. A challenge for Europe. The Swedish National Institute of Public Health. 2007. http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/
  resources/Healthy%20Ageing%20-20A%20Challenge%20for%20Europe.pdf
 • Haber David. Health Promotion and Aging: Practical Application for Health Professionals. New York: Springer Publishing Company, 2013.
 • Ramovš J (ed). Staranje v Sloveniji: raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgneracijsko sožitje,2013.
 • Edelman, C. L., Mandle, C. L. Health Promotion, Throughout the life span, sixth edition. Missouri: Mosby. 2006. - 24. poglavje: str. 571-598
 • Mavilee JA, Huerta CG. Health promotion in nursing. CENGAGE. Delmar Learning, 2007. 13. poglavje str. 268-289. 
 • Hlebec V, Filipovič Hrast M, Kump S, Jelenc Krašovec S, Pahor M,  Domajnko B. Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012.
 • Katharina Lis et al. Health ProElderly: Na dokazih utemeljene smernice za promocijo zdravja starostnikov. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2009. 17.6.2014 (http://www.healthproelderly.com/pdf/Smernice_
  za_promocij_zdravja_pri_starostnikih_TISK02_Predogled.pdf) 

Priporočljiva literatura:

 • Strand KA. Promoting older adult wellness through an intergenerational physical activity examining program. Iowa State University. Graduate Thesis and Dissertation. Paper 12477. 2012. http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3484&context=etd 
 • Active ageing and solidarity between generations. Eurostat statistical books. A statistical portrait of the European Union 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
 • Hlebec V. Samo da bo denar in zdravje: življenje starih revnih ljudi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2010.
 • Ramovš J. Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut. Antona Trstenjaka in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2003.
 • Hlebec V. (ured.): Starejši ljudje v družbi sprememb. Maribor: Založba Aristej, Zbirka Dialogi, 2009.
 • Lachman M.E., Agrigoroaei S. Promoting Functional Health in Midlife and Old Age: Long-Term Protective Effects of Control Beliefs, Social Support, and Physical Exercise. PLoS ONE 2010: 5(10): e13297. doi:10.1371/journal.pone.0013297 
 • Renehan E e tal. Healthy ageing. Literature review. Melbourne: National Ageing Research Institute (NARI) and Council on the Ageing (COTA), 2012. http://www.health.vic.gov.au/agedcare/maintaining/
  downloads/healthy_litreview.pdf

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.

Metode ocenjevanja:

 • poster prezentacija - 20 %,
 • projektno oz. seminarsko delo - 80 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo v skupinah, uporaba avdovizualne opreme, posnetkov, spletne učilnice, informativni obiski, druge oblike študija.