Naslov predmeta:

Socialni marketing in zagovorništvo v promociji zdravja

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Tanja Kamin

Izvajalec predmeta:

 • dr. Romana Zidar, viš. pred.

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Namen predmeta je opremiti študente s temeljnimi socialnomarketinškimi veščinami, ki so pomembne pri načrtovanju in izvedbi programov za spodbujanje zdravega vedenja.

Ključne predmetno specifične kompetence za področje so:

 • sposobnost prevajanja zdravstvenih/epidemioloških problemov v vedenjske probleme skupin in posameznikov; 
 • razumevanje različnih raziskovalnih pristopov, ki so pomembni za osmislitev problemov z zdravjem na ravni posameznika;
 • strokovna, odgovorna in kreativna raba marketinških tehnik za pripravo intervencijskih programov za promocijo zdravja;
 • sposobnost segmentacije populacije v odnosu do izbranih problemov zdravja, izbire prioritetnih ciljnih skupin in prilagajanja intervencij ciljnim skupinam glede na njihove strukturne zmožnosti. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Gerard Hastings. 2007. Social marketing. Why should the devil have all the best tunes. Elsevier ltd. (izbrana poglavja)
 • Tanja Kamin: Zdravje na barikadah, dileme promocije zdravja. (izbrana poglavja). (dostopno tudi na spletu in v e-pub formatu)
 • Patrick Kenny in Gerard Hastings. 2011. Understanding social norms: upstream and downstream applications for social marketers. V Hastings, G. (et. al): Handbook of social marketing. Sage.
 • Gary Noble in Debra Z. Basil. 2011. Competition and Positioning. V Hastings, G. (et. al): Handbook of social marketing. Sage.
 • Ross Gordon. 2011. Critical social marketing: definition, application and domain. Journal of Social Marketing. 1 (2): 82-99.

Priporočljiva literatura:

 •  

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.

Metode ocenjevanja:

 • dva kolokvija - 70 %,
 • seminarska oziroma projekta naloga - 30 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, konzultacije, projektno delo (individualno in skupinsko), nastopi.