Naslov predmeta:

Zdravje in okolje

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Ivan Eržen

Izvajalec predmeta:

  • red. prof. dr. Ivan Eržen

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študentke in študenti bodo spoznali vplive širšega in ožjega bivalnega okolja  na človekovo zdravje, bodisi v dobrem-pozitivnem, bodisi v slabem-negativnem smislu. Cilj predmeta je približati razumevanje pomena zagotavljanja osnovnih predpogojev za zdravo življenjsko okolje. Namen predmeta je tudi študentom pomagati razumeti specifične metode dela pri odkrivanju in obvladovanju škodljivosti v bivalnem okolju.
 

Obvezna literatura:

  • Eržen I et al. Zdravje in Okolje-izbrana poglavja. Maribot: Medicinska fakulteta 2010
  • M. Bilban, Medicina dela, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, 1999.

Priporočljiva literatura:

  • Coggon C. et al. National Integrated Programmes on Environment and Health. WHO 1993
  • Yassi A et al. Basic Environmental Health. Oxford University Press 2001
  • http://themes.eea.eu.int/
  • http://www.sigov.si/mop/
  • http://www.epa.gov/epahome/resource.htm 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje iz področja javnega zdravja.

Metode ocenjevanja:

  • seminar - 30 %,
  • pisni izpit - 70 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, študij primerov, diskusije, nastopi, delo v manjših skupinah, reševanje konkretnih problemov, individualne naloge.