Naslov predmeta:

Zdravje in ranljive skupine

Nosilec predmeta:

doc. dr. Špela Razpotnik

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Špela Razpotnik

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Razumeti povezanost družbeno strukturnih dejavnikov s položajem posameznih družbenih skupin.
 • Prepoznavati in razumeti učinke obstoječih politik ter strategij na področju varovanja zdravja.
 • Spoznati karakteristike ranljivih skupin
 • Spoznati in analizirati lokalne strategije na področju zdravja posebej z vidika ranljivih skupin.
 • Spoznati ključne koncepte v povezavi z ranljivimi skupinami in dostopnostjo zdravstvenega sistema tem.
 • Spodbuditi razmislek študentk in študentov v smeri refleksije obstoječega in inovacij na tem področju.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • BELOVIĆ, Branislava in KRAJNC NIKOLIĆ, Tatjana. (2011). Dejavniki, ki vplivajo na zdravje Romov v Pomurju. Murska Sobota: Zavod za zdravstveno varstvo.
 • FLAKER, Vito (2002)  Živeti s heroinom I. in II. Ljubljana: *cf. 
 • NOLIMAL, Dušan, LESKOVŠEK, Evita, POKRAJAC, Tatjana (2008). Ovire v dostopnosti in dosegljivosti programov pomoči: vidiki uporabnikov prepovedanih drog v Sloveniji, Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • RAZPOTNIK, Špela. Brezdomstvo in zdravstvena problematika. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 25-33. 
 • RAZPOTNIK, Špela. Izkušnje brezdomcev z zdravstvenim sistemom - analiza skupinskega pogovora. V: RAZPOTNIK, Špela (ur.), DEKLEVA, Bojan (ur.). Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009, str. 45-74. 
 • RAZPOTNIK, Špela. Mladi in zdravi, zakaj ne gredo delat?! : problematiziranje družbenega pogleda na brezdomne mlade = They are young; they are healthy, so why don't they go to work?! : examining society's view on youth homelessness. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2010, letn. 14, št. 4, str. 439-466, 531-558. 
 • RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Homelessness and the accessibility of the health care system. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jun. 2009, letn. 13, št. 2, str. 111-130. 
 • ** Literatura se sproti obnavlja. 

Priporočljiva literatura:

 •  

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predhodno je potrebno absolvirati predmet Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 80 %,
 • seminarska naloga - 20 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, diskusija, analiza primerov, refleksije na podlagi praktičnih izkušenj, skupinsko delo, seminarsko delo oz. samostojno delo študentk in študentov.