Naslov predmeta:

Zdravje otrok in mladostnikov

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček
 • dr. Zalka Drglin, viš. pred. 
 • dr. Maja Roškar, viš. pred. 
 • doc. dr. Andrej Kovačič
 • dr. Marija Brecelj Anderluh
 • izr. prof. dr. Katarina Kompan Erzar
 • doc. dr. Matej Gregorič
 • mag. Maja Bajt, viš. pred.

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • sposoben uporabiti teoretično znanje v svojem delovnem okolju;
 • spoznal glavne zdravstvene izzive na področju zdravja otrok in mladostnikov;
 • spoznal glavne razvojne značilnosti in značilnosti vedenjskega sloga otrok in mladostnikov na telesnem, motoričnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju razvoja;
 • spoznal glavne značilnosti promocije zdravja pri otrocih in mladostnikih;
 • sposoben prepoznati značilnosti dobrih promocijskih programov za otroke in mladostnike. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Edelman, C.L. in Mandle, C.L. (2006). Health Promotion: Throughout the life span [6th ed.]. Missouri: Mosby.
 • Marjanovič Umek L, Zupančič M (eds.). (2004). Razvojna psihologija (1. ed.). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Zurc, J. (2008). Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost. Radovljica: Didakta.
 • Bergen S, Robertson R. (2012). Healthy Children, Healthy Lives: The Wellness Guide for Early Childhood Programs Paperback. St. Paul, Minnesota, ZDA: Redleaf Press. 
 • Perry D, Kaufmann R, Knitzer J (eds.) (2007). Social and Emotional Health in Early Childhood: Building Bridges Between Services and Systems (SCCMH). Baltimore, MD, ZDA: Brookes Publishing.
 • Odent, M. (2002), Primal Health: Understanding the Critical Period Between Conception and the First Birthday.East Sussex: Clareview Books. 

Priporočljiva literatura:

 •  

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • pisna priprava seminarske naloge z ustnim zagovorom - 100 %

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica, ciljno branje in delo doma, skupinsko delo v obliki delavnic, vaje v paru, v skupini, individualno, ogled posnetkov, izdelava in predstavitev seminarske naloge.