Naslov predmeta:

Zdravje pri kroničnih bolnikih

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Antonija Poplas Susič

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • doc. dr. Saša Kadivec

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Spoznati filozofijo, modele in organiziranost kontinuirane integrirane zdravstvene oskrbe;
 • spoznati temeljna načela in etične razsežnosti  kontinuiranega in integriranega varovanja zdravja kroničnih bolnikov;
 • spoznati podrobneje načela pomena kontinuirane zdravstvene oskrbe bolnika s kroničnimi boleznimi v povezavi s kakovostjo življenja bolnika in njegove družine;
 • poglobljeno spoznati problematiko kroničnih bolezni in njihov vpliv na družbeno okolje;
 • spoznati načine za spodbujanje partnerskega odnosa med bolnikom in izvajalci zdravstvenega varstva;
 • spoznati integriran in več poklicen timski pristop v kontinuirani zdravstveni oskrbi;
 • dopolniti poznavanje posameznih stopenj kontinuirane in integrirane zdravstvene obravnave (sprejem, odpust, institucionalno varstvo, obravnava bolnika na domu, patronažno varstvo, dolgotrajna oskrba) in vloge različnih izvajalcev zdravstvene oskrbe; 
 • dopolniti veščine profesionalne komunikacije tudi na ravni izvajanja zdravstvene oskrbe za kronične bolnike;
 • spoznati informacijske sisteme za podporo izvajanja zdravstvene oskrbe kroničnih bolnikov na kontinuiran in integriran način;
 • spoznati vlogo vključevanja nepoklicnih izvajalcev v kontinuirani in integrirani zdravstveni oskrbi.

Obvezna literatura:

 • Harris M, Lloyd J. The role of Australian primary health care in the prevention of chronic disease. Australian National Preventive Health Agency; 2012.
 • Neuwelt P, Matheson D, Arroll B, Dowell A, Winnard D, Crampton P, Sheridan NF, Cumming J., Putting population health into practice through primary health care. New Zealand Medical Journal, 2009. 122(1290). 
 • Harris, M.,  tal., Development and early experience from an intervention to facilitate teamwork between general practices and allied health providers: the Team-link study. BMC Health Services Research, 2010. 10(1): p. 104.
 • Shih SC, McCyullough CM, Wang JJ, Singer J, Parsons AS., Health Information Systems in Small Practices: Improving the Delivery of Clinical Preventive Services. American Journal of Preventive Medicine, 2011. 41: p. 603-609.
 • Billings J, Leichsenring K, eds. Integrating healt and social care services for older person. Viena: Ashgate Publishing Limited; 2005. 
 • Ebersole P, Hess P, Theris T, Jett K. Gerontological nursing and healthy aging. 2nd ed. St. Luis: Elsevier Mosby; 2005.
 • Leichsenring K, Alaszewski AM, eds. Providing integrated health and social care for older persons. Vienna: Ashgate Publishing Limited; 2004.
 • Haber D. Health promotion and aging. Practical applications for health professionals. 3rd ed. New York: Springer publishing company; 2003.
 • Hinchliff S, Norman S, Schober J. Nursing practice and health care. 4th ed. London: Arnold; 2003.
 • Kendry MJ. What every case manager should know. Case Management 2004; 9:49-50.

Priporočljiva literatura:

 •  

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 50 %,
 • seminar - 50 %.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, delavnice, interaktivna razprava, seminar, delo v skupinah, igranje vlog.