Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 60
Kontaktne ure seminar: 40
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
red.
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Letnik: 1. letnik
 
Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar: 10
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Branko Bregar
 • izr. prof. dr. Mirna Macur
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • se seznani z raziskovalnimi paradigmami ter raziskovalnimi pristopi in metodami, ki oblikujejo zdravstveno nego in zdravstveno varstvo;
 • spozna pomen raziskovanja za zdravstveno nego;
 • spozna značilnosti raziskovalnega dela;
 • preuči raziskovalne paradigme ter raziskovalne pristope in metode, ki oblikujejo zdravstveno nego in zdravstveno varstvo;
 • razmišlja o etičnih dimenzijah raziskovanja;
 • preuči in kritično analizira načrt raziskave glede na izbrano področje in metodologijo.
Znanje in razumevanje:
 • pravilno iskanje, pridobivanje, interpretiranje, uporabljanje znanstvene in strokovne literature;
 • razumevanje temeljev raziskovalnega procesa in njegovega pomena za razvoj zdravstvene nege;
 • samostojnost pri pripravi strokovnih tekstov, seminarskih del;
 • demonstracija kritičnega in logičnega razmišljanja.
Obvezna literatura:
 • Kališnik, M., Zabavnik Piano, J. & Rožić, A., 2006. Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini. Ljubljana: Družba Piano.
 • Mesec, B., 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. (izbrana poglavja)
 • Vogrinec, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje. Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Parahoo, K., 1997. Nursing research, Principles, Process and Issues. London: Palgrave Macmillan.
 • Članki in izbrana poglavja po izboru VSU.
Priporočljiva literatura:
 •  Aktualni članki na temo raziskovanja
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)