Zdravstvenanega pacienta na internističnem področju
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 80
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

doc. dr. Sanela Pivač
Katja Vrankar, predavateljica
Marija Mulej, predavateljica
Katarina Osolnik, višja predavateljica

 

Letnik: 2. letnik
 
Interna medicina s specialnimi področji: nevrologijo, dermatovenerologijo, infekcijskimi boleznimi in transfuzijsko medicino

Kontaktne ure predavanja:  50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta:

Marija Mulej, predavateljica

 

Izvajalci predmeta:
 • Katja Vrankar, predavateljica
 • prof. dr. Tomaž Pogačnik
 • doc. dr. Nina Graselli Kmet
 • Marija Mulej, predavateljica
 • doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj
 • Mateja Bahun, višja predavateljica
 • Sonja Vidic (strokovnjak iz prakse)
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna simptome in znake bolnika, ki ima internistične bolezni;
 • spozna dejavnike tveganja za internistične bolezni (kajenje, zloraba drog, poklicna izpostavljenost, debelost…) in načine za odpravljanje teh dejavnikov;
 • spozna osnovne diagnostične teste v interni medicini in nekatere (merjenje krvnega tlaka, EKG, spirometrija, PEF, 6-minutni test hoje…) zna izvesti;
 • spozna pripravo bolnika na diagnostične preiskave v interni medicini (endoskopija, punkcija, biopsija);
 • spozna principe bakteriološke diagnostike, vključno s tuberkulozo in zna odvzeti kužnine;
 • spozna principe in se nauči izvajati zdravljenja z vdihanimi zdravili;
 • spozna principe in se nauči izvajati zdravljenja s kisikom;
 • spozna principe rehabilitacije internističnega bolnika.

Znanje in razumevanje:
 • uporaba teorij zdravstvene nege v patronažnem varstvu;
 • uporaba metod dela v dispanzerski zdravstveni negi;
 • uporaba procesa zdravstvene nege v dispanzerski dejavnosti z dokumentiranjem;
 • uporaba načel uspešnosti dela za kakovostno in uspešno delo medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti;
 • samostojno načrtovanje patronažne zdravstvene nege pri vseh subjektih obravnave;
 • uporaba negovalnih diagnoz v patronažni zdravstveni negi.
Obvezna literatura:
 • Krajnc, I. & Pečovnik Balon, B., 2000. Interna medicina. Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola.
Priporočljiva literatura:
 •  Kocijančič, A., Mrevlje, F., Štajer , D., et al., 2005. Interna medicina. 3. izd. Ljubljana: Littera Picta.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 •  pisni izpit (100% ocene)