Izbirno klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege 2. letnika
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 90
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović 
Letnik: 2. letnik
 
Izbirno klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege 2. letnika 

Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  90
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
 • Marta Smodiš, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi in izpopolni teoretično znanje, ki ga je pridobil tekom študijskega leta in spozna praktično vsebino dela v zdravstveni negi; 
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
 • razvija kulturo, moralno etični odnos, vrednote in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege;
 • spodbuja promocijo zdravja, preventivo, usmerjanje in poučevanje v skladu z razvojem zdravstvene nege pri različnih obolenjih in poškodbah;
 • razvija sposobnosti za celovito komunikacijo, delo z multikulturnimi pacienti, sprejemanje odločitev, učinkovito timsko delo;
 • razvija znanja in veščine za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi;
 • ugotavlja potrebe po zdravstveni negi in določa negovalne diagnoze (načrtuje zdravstveno nego, izvaja intervencije zdravstvene nege, vrednoti in ocenjuje kakovost);
 • razvija pripravljenost na izredne razmere in kritične situacije;
 • spoštuje zaupnost informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege.

Znanje in razumevanje:
 • prepoznava biološke, socialne, psihološke in okoljske dejavnike tveganja, ki bi lahko vplivali na zdravje ljudi;
 • pridobiva znanje na področju načrtovanja zdravstvene nege;
 • pridobiva znanje in veščine na področju implementacije zdravstvene nege po meri pacienta glede na specifična področja;
 • zagotavlja kakovostno zdravstveno nego pacientom skozi vsa življenjska obdobja;
 • upošteva protokole modelov kakovosti in pozna ocenjevalne mehanizme in postopke za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene nege;
 • identificira konceptualni okvir za zdravstveno nego in njene najpomembnejše teoretične modele;
 • izkazuje etično, pravno in humanistično ravnanje pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege;
 • uporaba IT sistemov, ki so na voljo v zdravstvenih sistemih;
 • jasno komuniciranje, izkazovanje spoštovanja, predanost timskemu delu.
Obvezna literatura:  Literatura podana s strani kliničnih mentorjev/mentorjev FZAB.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent lahko izbirno klinično usposabljanje opravlja na specialnih področjih zdravstvene nege v okviru predmetnika 1. in 2. letnika, po uspešno izvedenem obveznem kliničnem usposabljanju;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta.