Management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Letnik: 2. letnik
 
Management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Sanela Pivač
 • Marta Smodiš, višja predavateljica
 • doc. dr. Nevenka Šestan
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju organiziranja, manageriranja in vodenja v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • spozna zdravstveni sistem in mesto/vlogo ZN v sistemu zdravstvenega varstva;
 • spozna organizacijske teorije, koncepte, pristope v manageriranju zdravstvenih organizacij;
 • pridobi znanje o temeljnih procesih v zdravstveni organizaciji in o nalogah managementa zdravstvene nege;
 • pridobi znanja o vodenju zaposlenih,  uvajanju sprememb v prakso, odločanju, reševanju konfliktov, reševanju problemov, timskem delu in organiziranju dela;
 • pridobi znanja o razvoju zaposlenih, o pomenu izobraževanja/usposabljanja in vodenja kariere v zdravstveni negi, motivaciji zaposlenih;
 • pridobi znanja o vodenju procesov v zdravstveni negi in zdravstvu.

Znanje in razumevanje:
 • poznavanje temeljnih spoznanj, razvoja in definicij v managementu na splošno in povezava na management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • poznavanje delovanja zdravstvenega managementa vpetega v okolje družbe;
 • poznavanje pomembnosti integracije managementa zdravstvene nege in zdravstvenega managementa;
 • razumevanje pomembnosti vodenja in elementov vodenja za uspešnost delovanja zdravstvenega managementa;
 • razumevanje teorij vodenja, odločanja in spreminjanja v managementu zdravstvene nege.
Obvezna literatura:
 • Bernik, I., Kovač, J., Černetič, M., Ferjan, M., Florjančič, J., Bernik, M., et al., 1999. Sodobne oblike in pristopi pri organiziranju. Kranj: Univerza v Mariboru.
 • Vila, A. & Kovač, J., 1997. Osnove organizacije in managementa. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
 • Možina, S., Rozman, R., Tavčar, M., Pučko D., Ivanko, Š., Lipičnik, B., et al., 2002. Management: Nova znanja za uspeh. Ljubljana: Didakta.
 • Shortell, S.M. & Kaluzny, A.D., 2000. Health Care Management: Organization Design and Behavior. 4 th ed. Albany: Delmar Publishers. (izbrana poglavja: 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15)
 • Petkovšek Gregorin, R. & Karan, K., 2008. Razvrščanje pacientov v kategorije glede na zahtevnost bolnišnične zdravstvene nege. Rehabilitacija, 7(1), pp. 32-36.
 • Robida, A., 2006. Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminarska naloga (20% ocene)