Nujna medicinska pomoč, urgentna stanja in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 35
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 15
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj
Letnik: 2. letnik
 
Nujna medicinska pomoč, urgentna stanja in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah
 
Kontaktne ure predavanja:  35
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  15
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
 • Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj
 • Jože Prestor, višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • Uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic in drugačnosti v luči fizičnih, psiholoških, duhovnih in socialnih potreb avtonomnih posameznikov, ob upoštevanju njihovih mnenj, prepričanj, vrednot in kulture ter mednarodnih in nacionalnih poklicnih etičnih kodeksov, kakor tudi etičnega vidika zagotavljanja zdravstvenega varstva; zagotavljanje pravice do zasebnosti in zaupnosti podatkov v zdravstveni obravnavi.
 • Prevzemanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje in stalni strokovni razvoj.
 • Prevzemanje odgovornosti za lastno poklicno delovanje in prepoznavanje omejitev pri obsegu lastne prakse in kompetenc.
 • Samostojno varovanje zdravja in dobrobiti posameznikov, družin in skupin v zdravstveni oskrbi, zagotavljanju njihove varnosti in spodbujanje njihove avtonomnosti.
 • Sposobnost za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov in sprejemanju odločitev v nujni medicinski pomoči v kontekstu profesionalnosti le-te.
 • Sposobnost za celovito komunikacijo, interakcijo in učinkovito delo s sodelavci in na inderdisciplinarni ravni in za terapevtsko delo s posamezniki, družinami ali skupinami;
 • Samostojna uporaba elektronskih zdravstvenih kartotek, dokumentiranje nudene nujne medicinske pomoči;
 • Samostojno pridobivanje, uporaba in izmenjava informacij med pacienti in zdravstvenimi delavci ter v zdravstvenih ustanovah ter socialnem okolju;
 • Implementacija znanstvenih izsledkov v prakso, podprto z dokazi;
 • Izkazovanje zadovoljivega znanja in sposobnmosti za zagotovitev strokovne in varne nujne medicinske pomoči;
 • Primerno in pravočasno odzivanje na nepričakovane in hitre spremembe razmer;
 • Samostojno izvajanje učinkovitih ukrepov ob izrednih razmerah ali ob naravnih in drugih nesrečah, ki zagotavljajo ohranjanje življenj in njihovo kakovost.

Znanje in razumevanje:
 • Izkazovanje etičnega, pravnega in humanističnega ravnanja pri vseh postopkih izvajanja nujne medicinske pomoči;
 • Sprejemanje odgovornosti za lastno poklicno delo, prepoznavanje omejitev pri obsegu lastne prakse in kompetenc;
 • Zagotavljanje pravice do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje nujne medicinske pomoči;
 • Izobraževanje posameznikov in skupin o ukrepih za preprečevanje bolezni in uporabi storitev, ki jih nudi sistem nujne medicinske pomoči;
 • Kritična presoja, uporaba znanj in izkušenj pri prepoznavanju težav in situacij ter pri njihovem reševanju;
 • Učinkovito reševanje problemov, ki nastanejo med oskrbo pacientov, njihovih družin in skupnosti, z uporabo materialov in s sredstvi, ki so na voljo;
 • Uporaba IT sistemov, ki so na voljo v zdravstvenem sistemu;
 • Prevzemanje odgovornosti kot član interdisciplinarnega tima;
 • Izkazovanje pozitivnega odnosa do nenehnih izboljšav;
 • Predanost timskemu delu;
 • Prevzemanje odgovornosti za lasten strokovne razvoj glede na najnovejše znanstvene in tehnološke izsledke.
 • Definiranje vidikov podpore življenjskim funkcijam ob srčnem zastoju;
 • Prepoznavanje indikacij za izvajanje oživljanja;
 • Poznavanje glavnih tehnik za oceno, da gre za navidezno smrt;
 • Postavitev interventnih indikacij za pomoč pacientu s srčnim zastojem;
 • Specifikacija zaporedja ukrepov pri osnovni vitalni podpori;
 • Prepoznavanje najpogostejših napak pri oživljanju pri srčnem zastoju;
 • Prepoznavanje najpogostejših zapletov pri oživljanju pri kardiorespiratornem zastoju;
 • Prepoznavanje tveganj povezanih s profilom izvajalca postopkov oživljanja.
 • Razlikovanje med naravnimi nesrečami in izrednimi dogodki v zdravstvu;
 • Prepoznavanje primernega načina prenosa in transporta poškodovanca v zdravstveno ustanovo glede na okoliščine dogodka;
 • Ločevanje vidikov triaže med natavnimi nesrečami in razvrščanjem ob izrednih dogodkih v zdravstvu;
 • Naštevanje različnih stopenj prioritete glede na potrebno oskrbo;
 • Navajanje korakov pri oblikovanju akcijskega načrta, pri čemer je potrebno slediti postopku in sredstvom, ki so na voljo;
 • Klasifikacija dejanj, ki jih je treba opraviti v primerih nesreč, ki vključujejo nuklearna, radiološka, kemična ali biološka tveganja.
Obvezna literatura:
 • Grmec,  Š.,  ed., 2008. Nujna  stanja  [elektronsko  gradivo].  Ljubljana:  Zavod  za  razvoj  družinske medicine, Združenje zdravnikov družinske medicine.
 • Grmec,  Š., Čretnik, A., Kupnik, D., Smrkolj, V., Švab, I., Kamenik, M. & Vlahović, D., eds, 2006. Oskrba  poškodovancev  v  predbolnišničnem  okolju.  Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Jordan, S.K., 2007. Emergency Nursing Core Curriculum. St. Louis: Sauders.
 • Posavec, A., ed., 2006. Strokovni seminar Imobilizacija s sodobnimi pripomočki, Ig, 10. februar 2006. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Fink, A., v tisku. Dispečerska služba zdravstva. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Dujić, D., ed., 2013. Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Available at:  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/
  pageuploads/kakovost/NMP_2013/mnozicne_nesrece/Smernice_NMP_mnozicne_tisk_2.pdf
 • Šarc, L., ed., 2011. Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah [elektronsko gradivo]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Available at:  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/krizne_razmere_mnoz_nesrece_epidem/
  Zdr_smernice_SNMP_kemijske_nesrece_2011.pdf
 • Gradišek, P., ed., 2015. Smernice za oživljanje 2015 Evropskega sveta za reanimacijo [elektronsko gradivo]. S.l.: Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino; 2015. Available at:  http://www.szum.si/media/uploads/files/ERC_2015_slo-1.pdf
Priporočljiva literatura:
 • Posavec, A., ed., 2015. Strokovni seminar Ogrožen otrok na terenu ali Spremembe sistema NMP: kaj za reševalce predstavlja večji izziv?, Golte, 23. in 24. april 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Posavec, A., ed., 2014. Strokovni seminar Akcidentalna stanja na terenu, 8. in 9. maj 2014, hotel Celjska koča. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester      in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Posavec, A, ed., 2014. Strokovni seminar Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju, Celje, november 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Posavec, A., ed., 2011. Varna uporaba zdravil v predbolnišnični nujni medicinski pomoči: zbornik predavanj,  Strokovni  seminar  Zdravila  v  rokah  reševalca.  Velenje, 15.–16. april 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Posavec, A., ed., 2010. Strokovni   seminar   Obravnava   pacientov   z   nalezljivimi   boleznimi   v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj, Ig, 8. 10. 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene  in  babiške  nege,  Zveza  društev  medicinskih  sester  in  zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija
 • reševalcev v zdravstvu.
 • Cotič, M., Okrožnik, M. & Homar, M., eds., 2010. Urgentni  pacient  -  novosti  v  obravnavi:  zbornik predavanj, Rogaška Slatina, 21. - 22. 10. 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci.
 • Posavec, A., ed., 2009. Nujna internistična stanja v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj. Rogaška Slatina, 17. – 18. 4. 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Cotič, M., ed., 2009. Urgentni pacient - usklajenost dela in sodelovanje: zbornik predavanj.  Radenci, 15. – 16. 10. 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih   sester   in   zdravstvenih  tehnikov   Slovenije,  Sekcija   medicinskih   sester   in zdravstvenih tehnikov v urgenci.
 • Posavec, A., ed., 2009. Sladkorna bolezen: zbornik predavanj, Rogaška Slatina, 17. – 18. 4. 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Posavec, A., ed., 2009. Izvajanje nujne medicinske pomoči in transporta v izrednih razmerah:  zbornik predavanj, Ig, 23. 10. 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Posavec, A., ed., 2008. Opekline, amputacije, blast in crush poškodbe v predbolnišničnem okolju: zbornik predavanj, Moravske Toplice, 18. – 19. april, 2008. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Posavec, A., ed., 2007. Nujna obravnava starostnika: zbornik predavanj, Čatež, 20.-21. april 2007. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Štromajer, D., Cotič-Anderle, M., Mahnič, S., Okrožnik, M., Bračko, V. & Brvar, M., eds., 2007. Življenjsko ogrožen pacient - učinkovita in kakovostna oskrba: zbornik predavanj  1.  kongresa  Sekcije,  Čatež, 18.  –  20. 10. 2007. Ljubljana:  Zbornica zdravstvene  in  babiške  nege,  Zveza  društev  medicinskih  sester  in  zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci.
 • Posavec, A., ed., 2006. Nujni ukrepi v predbolnišnični nujni medicinski pomoči: zbornik predavanj, Kranjska Gora, 21. – 22. 4. 2006. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 • Fink, A., 2000. Transport  bolnika/poškodovanca  z  reševalnim  vozilom  –  standardni  pristop.  In: A. Posavec & A. Fink, eds. Strokovni  seminar  Transport  bolnika  poškodovanca:  zbornik
 • Predavanj, Ljubljana, 22. september 2000. Ljubljana: Sekcija zdravstvenih tehnikov in
 • medicinskih sester reševalcev pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije.
 • Polič, M., ed., 1994. Psihološki vidiki nesreč. Ljubljana: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • kolokvij (pisni in praktični del)
 • pisni izpit (100%)