Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

mag. Erika Povšnar, predavateljica
mag. Marta Kavšek, predavateljica
Marjana Bernot, višja predavateljica

Letnik: 2. letnik
 
Paliativna oskrba in zdravstvena nega onkološkega pacienta
 
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Marjana Bernot, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Marjana Bernot, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • spoznati usmeritve razvoja in cilje organizirane paliativne oskrbe;
 • uporabljati paliativni pristop - temeljne sestavine paliativne oskrbe v okolju, kjer so neozdravljivo bolni in njihovi svojci;
 • voditi celovito koordinacijo oskrbe in interdisciplinarno timsko delo v vseh okoljih, kjer se izvaja paliativna oskrba;
 • razviti medosebne in komunikacijske sposobnosti, ustrezne za paliativno oskrbo;
 • povečati fizično udobje pacientov v celotnem procesu njihove bolezni;
 • prepoznati, oceniti in obravnavati simptome neozdravljive bolezni;
 • prepoznati psihološke potrebe pacientov;
 • prepoznati socialne potrebe pacientov;
 • prepoznati duhovne potrebe pacientov;
 • odzivati se na potrebe družinskih oskrbovalcev glede na kratko-, srednje- in dolgoročne cilje oskrbe pacienta;
 • odzivati se na izzive kliničnega in etičnega odločanja v paliativni oskrbi;
 • spoznati tehnike in mehanizme za preprečevanje in lajšanje stresa ter lastne izgorelosti;   
 • spoznati razvoj in opredelitev onkološke zdravstvene nege;
 • spoznati temeljna področja delovanja in vlogo medicinske sestre pri obravnavi pacienta z rakom na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
 • spoznati in razumeti temeljne principe zdravljenja in zdravstvene nege pacientov z rakom;
 • naučiti se intervencije  na področju preprečevanja in obvladovanja neželenih učinkov onkološkega zdravljenja;
 • razumeti pomen holistične obravnave pacienta z rakom in vlogo zdravstveno vzgojnega dela;
Obvezna literatura:
 • Onkološki Inštitut, 2009. Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi?: zbornik predavanj. Ljubljana: Onkološki Inštitut.
 • Onkološki Inštitut, 2013. Ekstravazacija protirakavih zdravil: priročnik. Ljubljana: Onkološki Inštitut.
 • Novaković, S., et al., eds., 2009. Onkologija: raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Velepič, M., Skela Savič, B., Lešničar, H. & Čufer, T., 2000. Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije. Ljubljana: Onkološki Inštitut.
 • Benedik, J., Červek, J., Červ, B., Gugić Kevo, J., Mavrič, Z., Serša, G. & Zakotnik, B., eds., 2008. Pogosta vprašanja v paliativni oskrbi. Ljubljana: Onkološki Inštitut.
 • Ministrstvo za zdravje, n.d. Državni program paliativne oskrbe. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Available at:  http://www.mz.gov.si.
 • Rosser, M. & Walsh, H., 2014. Fundamentals of palliative care for student nurses. Oxford: John Wiley & Sons Ltd.
 • Ferrell, B.R. & Coyle, N., eds., 2010. Oxford Textbook of Palliative Nursing. 3 rded. Oxford: Oxford University Press.
 • Matzo, M. & Sherman, D.W., eds., 2015. Palliative care nursing: quality care to the end of life. 4th ed. New York: Springer Publihing Company.
Priporočljiva literatura:
 • Gradiva šole paliativne oskrbe
 • Obzornik zdravstvene nege
 • Cancer Nursing (IONS)
 • Oncology Nursing Form (izdajatelj ONS)
 • European Journal of Oncology Nursing
 • European Journal of Palliative Care
 • Journal of Palliative Care
 • Zborniki predavanj s strokovnih seminarjev, ki jih izdaja Zbornica Zveza, Sekcija medicinskih sester v onkološki zdravstveni negi, Onkološki inštitut Ljubljana, Zborniki kancerološkega združenja Slovenskega zdravniškega društva in Zveze slovenskih društev za boj proti raku (Onkoloških vikendov)
 • Tematska gradiva Društva onkoloških pacientov Slovenije
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 Pogoji za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)