Promocija zdravja z  metodiko zdravstvene vzgoje
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Tanja Torkar, predavateljica
Letnik: 2. letnik
 
Promocija zdravja z  metodiko zdravstvene vzgoje
 
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
Tanja Torkar, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Mateja Bahun, višja predavateljica
 • Tanja Torkar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna promocijo zdravja, pristope in metode dela v promociji zdravja;
 • spozna povezanost med promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo;
 • spozna  zdravstveno vzgojo kot metodo dela, njeno mesto v zdravstveni negi in sistemu zdravstva;
 • spozna  področja delovanja in različne pristope v zdravstveni vzgoji;
 • pridobi znanje o organizaciji, izvajanju obstoječih programov zdravstvene vzgoje v sistemu zdravstvenega varstva;
 • spozna oblike, metode dela ter učne pripomočke
 • spozna in razume vse faze zdravstveno vzgojnega dela in jih zna implementirati v prakso;
 • seznani se z osnovami didaktike, pedagogike  ter andragogike, 
 • pozna teoretične pristope svetovanja, usmerjanja, spodbujanja in pomoči ljudem pri skrbi za ohranjanje zdravja in zdravega življenjskega sloga in pri spreminjanju življenjskega sloga in vzorcev zdravega obnašanja;
 • se nauči  prepoznati potrebe po  zdravstveni vzgoji različnih ciljnih skupin
 • se nauči pripraviti zdravstveno vzgojni program 
 • se nauči spretnosti in komunikacijskih veščin za praktično izvedbo zdravstveno vzgojnega programa. 
 
Obvezna literatura:
 • Hoyer, S., 2005. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
Priporočljiva literatura:
 • Kiger, M.A., 2004. Teaching for health. London: Elsevier. 
 • Kvas,  A., ed. 2011. Zdravstvena vzgoja - moč medicinskih sester. Ljubljana: Društvo MSBZT.
 • Marentič Požarnik, B., 2012. Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.
 • Maville, J.A. & Huerta, C.G. 2013. Health promotion in nursing. Cengage Learning.
 • Zaletel-Kragelj, L., Eržen, I. & Premik, M. 2011. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje.
 • Zurc, J., Torkar, T., Bahun, M. & Ramšak-Pajk, J. 2010. Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja. In: Skela-Savič, Brigita (ur.), et al. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege : izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of nursing, pp. 52-71.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 % ocene)
 • priprava in izvedba zdravstveno vzgojnega projekta (20% ocene)