Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Katja Pesjak
Letnik: 2. letnik
 
Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Katja Pesjak
Izvajalci predmeta:
doc. dr. Katja Pesjak
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent bo:
 • razumel sodobne paradigme in koncepte o zdravju in boleznih 
 • osvojil znanja o dejavnikih zdravja
 • pridobil slovensko, evropsko in globalno dimenzijo neenakosti v zdravju
 • razumel pomen multikulturnih kompetenc in lastne kulturne pristranskosti
 • osvojil družbeno pogojena znanja, ki bodo pripomogla k boljši komunikaciji s pacienti in njihovimi družinami

Znanje in razumevanje:
 • razumevanje družbene določenosti zdravja in bolezni;
 • razumevanje socialnopsiholoških in globalnih dejavnikov zdravja in bolezni;
 • razumevanje pomena multikulturnih kompetenc v zdravstveni negi
 • razumevanje posledic predsodkov in stereotipov za kakovost zdravstvene nege
Obvezna literatura:
 • Ule, M., 2009. Spregledana razmerja. O družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej.
 • Denny, E. & Earle, S. Sociology for nurses. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
 • Hvalič Touzery, S., 2014. In: S. Pivač, B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & S. Kalender Smajlović, eds. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj 8. šole za klinične mentorje, Jesenice, 18. 9. 2014. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 46-55.
 • Hvalič Touzery, S., Kalender Smajlović, S. & Smodiš, M., 2014. Multikulturne kompetence kliničnih mentorjev: rezultati projekta Soulbus. In: S. Pivač, B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & S. Kalender Smajlović, eds. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj 8. šole za klinične mentorje, Jesenice, 18. 9. 2014. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 56-64.
Priporočljiva literatura:
 • Klemenc-Ketiš, Z., 2009. Medikalizacija. Učno gradivo za 26. učne delavnice za zdravnike družinske medicine. Družinska medicina, 7(Suppl. 4). Available at: http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Medikalizacija.pdf
 • White, K., 2009. An Introduction to the Sociology of Health and Illness. 2nd ed. London: Sage.
 • Kamin, T., 2006. Zdravje na barikadah: dileme promocije zdravja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Available at: http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/188.pdf
 • Buzeti,  T., eds., 2011. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Available at: http://czr.si/files/neenakosti_v_zdravju_v_sloveniji_615.pdf
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50% ocene)
 • seminarska naloga (50% ocene)