Zdravstvena nega pacienta na področju kirurgije in rehabilitacije
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
mag. Miran Rems, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Zdravstvena nega kirurškega pacienta, zdravstvena nega v intenzivni terapiji, anesteziologiji in reanimatologiji

Kontaktne ure predavanja: 35
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • Gordana Lokajner, predavateljica
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
 • dr. Marjeta Logar Čuček, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • osvoji osnovne koncepte zdravstvene nege pacienta/poškodovanca s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • spozna temeljna načela zdravstvene nege pacienta s kirurškim obolenjem/poškodbo in posebnosti strokovnih področij;
 • spozna problematiko pacientov/poškodovancev s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • spozna in zna oceniti biološke, socialne, psihološke in okoljske dejavnike, ki bi lahko vplivali na zdravje pacientov/poškodovancev s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • spozna pomen promocije zdravja in preventive za nastanek kirurških obolenj/poškodb, spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinskih sester pri obravnavi pacienta /poškodovanca s kirurškim obolenjem/poškodbo na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva;
 • spozna in razume temeljna načela zdravljenja pacientov/poškodovancev s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • spozna sodobne trende v kirurgiji in zdravstveni negi pacientov/ poškodovancev;
 • zna uporabljati teorije zdravstvene nege v obravnavi pacienta/ poškodovanca s kirurškim obolenjem/ poškodbo;
 • zna ugotavljati in reševati negovalne probleme pacientov/poškodovancev s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • zna zagotavljati in izboljševati kakovost zdravstvene nege pacienta/ poškodovanca s kirurškim obolenjem/ poškodbo;
 • zna povezovati teoretična znanja s prakso in pri tem razvijati kritičnost, samostojnost, inovativnost;
 • uveljavlja in spoštuje človekove pravice in drugačnost v luči fizičnih, psiholoških, duhovnih in socialnih potreb z upoštevanjem načel kodeksa etike;
 • gradi sposobnosti za kritično razmišljanje in sistemski pristop, komunikacijo in timsko delo;
 • razvija implementiranje znanstvenih izsledkov v prakso, podprto z dokazi in izkazuje zadovoljivo znanje in sposobnosti za zagotovitev strokovne in varne zdravstvene nege s poudarki na nenehnem izboljševanju kakovosti.
   

Znanje in razumevanje:

 • osvojena teoretična znanja in druga pridobljena znanja  o zdravstveni negi zna uporabiti pri delu s pacientom/poškodovancem;
 • nova znanja s področja zdravstvene nege zna poglobiti in uporabiti pri pacientih/poškodovancih  s kirurškimi obolenji/poškodbo;
 • teoretično znanje zna uporabiti pri izvajanju zdravstvene nege ob upoštevanju individualnih potreb pacienta/poškodovanca, specifičnosti strokovnega kirurškega področja in materialnih možnosti;
 • razvija potrebne spretnosti za izvajanje zdravstvene nege;
 • razume različne pristope pri obravnavi -holistični, individualni in problemska obravnava pacienta/poškodovanca ter prepoznavanje problemov;
 • zna in razume oblike terapevtskega komuniciranja;
 • razume potrebo po zdravstveno vzgojnem delovanju v korist pacienta/poškodovanca;
 • pridobi dodatna znanja za human in etičen pristop do pacienta/poškodovanca.
   
Obvezna literatura:
 • Ivanuša, A. & Železnik, D., 2000. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika: izbrana področja. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Gordon, M., 2006. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego.
 • Ivanuša, A. & Železnik, D., 2008. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. izd. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede. 
 • Muri, S., 2002. Zdravstvena nega bolnika z akutno ishemijo spodnjih okončin. Obzornik zdravstvene nege, (36), pp. 161 - 164.
 • Zbornik predavanj šole enterostomalne terapije 2006-2007, 2007. Ljubljana: Klinični center Ljubljana, Področje za zdravstveno nego.
 • Hajdarevič Buček, I. & Kardoš, Z., 2000. Preprečevanje dejavnikov tveganja pred operativnim posegom in po njem. Obzornik zdravstvene nege, (34), pp. 115 – 119.
 • Cesar Komar, M., ed, 2008. Pooperacijska bolečina: zbornik 12. seminarja o terapiji bolečine, z mednarodno udeležbo, Maribor, 6.-7. junij 2008. Maribor: SZZB – Slovensko združenje za zdravljenje bolečine.
 • Rijavec, I., ed, 2010. Pomen timskega dela na kirurgiji v UKC Maribor: zbornik predavanj, Maribor, 8. in 9. april 2009. Maribor: Zbornica zdravstene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji.
 • Kodila, V., 2008. Osnovni vodnik po kirurški enoti intenzivnega zdravljena priročnik za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, kirurška klinika, klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok.
 • Rijavec, I., ed., 2011. Zdravstvena nega kirurškega pacienta: zbornik predavanj, Ljubljana, 21. april 2011. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Priporočljiva literatura:
 • Rijavec, I., ed., 2009. Celosten pogled kirurške zdravstvene nege na stroko in kakovost – proces trajnega izboljševanja kakovosti v SB Celje: zbornik predavanj, Celje, 3. in 4. april 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravststvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji.
 • Rijavec, I., ed., 2008. Kirurška zdravstvena nega v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec: zbornik predavanj, Slovenj Gradec, 3. in 4. april 2008. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester. Babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji.
 • Abrams, J.H., Druck, P. & Cerra, F.B., 2005. Surgical Critical Care. 2nd ed. S.l.: Taylor & Francis Group.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)