Zdravstvena nega kroničnih pacientov – klinično usposabljanje 
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 160
Nosilec predmeta: Marta Smodiš, višja predavateljica
Letnik: 2. letnik
 
Zdravstvena nega kroničnih pacientov – klinično usposabljanje
 
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 160
Nosilec predmeta: Marta Smodiš, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Klinični mentorji FZAB
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 
Obvezna literatura: Študent:
 • zna samostojno  uporabiti in povezati  teoretična znanja s področja onkološke zdravstvene nege in paliativne oskrbe tako, da se v okviru klinične prakse aktivno vključuje v proces zdravstvene nege;
 • spozna dokumentacijo zdravstvene nege pri pacientu z rakom;
 • spozna področja obravnave pacientov z rakom in načela paliativne oskrbe. Spozna osnovne pristope paliativne oskrbe in vlogo zdravstvene nege v paliativnem timu.
 • spozna dejavnike tveganja za nastanek raka ter pozna vlogo zdravstvene nege pri preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju raka.
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
 • razvija kulturo, moralno etični odnos, vrednote in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege;
 • spodbuja promocijo zdravja, preventivo, usmerjanje in poučevanje v skladu z razvojem zdravstvene nege pri različnih obolenjih in poškodbah;
 • razvija sposobnosti za celovito komunikacijo, sprejemanje odločitev, učinkovito timsko delo;
 • razvija znanja in veščine za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi;
 • ugotavlja potrebe po zdravstveni negi in določa negovalne diagnoze (načrtuje zdravstveno nego, izvaja intervencije zdravstvene nege, vrednoti in ocenjuje kakovost);
 • razvija pripravljenost na izredne razmere in kritične situacije;
 • spoštuje zaupnost informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege.
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje obstoječih virov za oskrbo zelo zahtevnih pacientov v terminalnem obdobju življenja
 • poznavanje vlog različnih članov socialnega in zdravstvenega tima in prepoznavanje pomembnosti interdisciplinarnega delovanja
 • prepoznava biološke, socialne, psihološke in okoljske dejavnike tveganja, ki bi lahko vplivali na zdravje ljudi;
 • pridobiva znanje na področju načrtovanja zdravstvene nege;
 • pridobiva znanje in veščine na področju implementacije zdravstvene nege po meri pacienta glede na specifična področja;
 • zagotavlja kakovostno zdravstveno nego pacientom skozi vsa življenjska obdobja;
 • upošteva protokole modelov kakovosti in pozna ocenjevalne mehanizme in postopke za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene nege;
 • identificira konceptualni okvir za zdravstveno nego in njene najpomembnejše teoretične modele;
 • izkazuje etično, pravno in humanistično ravnanje pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege;
 • uporaba IT sistemov, ki so na voljo v zdravstvenih sistemih;
 • jasno komuniciranje, izkazovanje spoštovanja, predanost timskemu delu.
Priporočljiva literatura:
 •  Sklic na učne načrte predmetnika za 1. in 2. letnik.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta.