Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  180
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
Letnik: 2. letnik
 
Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  180
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
Izvajalci predmeta:
 • Klinični mentorji FZAB
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent :
 • pridobi in poglobi znanja s področja zdravstvene nege internističnega pacienta;
 • zna povezovati teoretična znanja s prakso in pri tem razvijati kritičnost, samostojnost, inovativnost;
 • spozna fizične, psihične in socialne potrebe internističnega pacienta, se na njih zna samostojno odzvati in jih pod nadzorom mentorja ustrezno reševati;
 • zna holistično obravnavati pacienta z internističnimi obolenji v procesu zdravstvene nege (načrtuje zdravstveno nego, izvaja intervencije zdravstvene nege, vrednoti in ocenjuje kakovost).;
 • spozna dokumentacijo zdravstvene nege učne baze.
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
 • razvija kulturo, moralno etični odnos, vrednote in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege;
 • razvija znanja in veščine za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi.

Znanje in razumevanje:
 • pridobivanje znanja in veščin na področju zdravstvene nege pacientov z internističnimi obolenji;
 • pridobivanja znanja na področju ugotavljanja potreb po zdravstveni negi skozi proces zdravstvene nege;
 • pridobivanje znanja na področju dokumentacije zdravstvene nege;
 • pridobivanje znanja na področju komunikacije;
 • zagotavlja kakovostno in varno oskrbo pacientov v kliničnem okolju;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti, zaupnosti in varovanja podatkov pacientov
 • razumevanje pomembnosti timskega dela  za doseganje dobih izidov v zdravstveni negi bolnika z internističnimi obolenji;
 • razumevanje pomena zdravstvene vzgoje in promocije zdravja na področju zdravstvene nege bolnika z internističnimi obolenji;
 • razvije sposobnosti za kritično razmišljanje in sistemski pristop;
 • uporablja IT sistemov, ki so na voljo v zdravstvenih sistemih.
Obvezna literatura:
 • Sklic na učne načrte predmetnikov Zdravstvena nega pacienta na področju interne in na Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline; Proces zdravstvena nege in varna zdravstvena obravnava
 • Literatura podana s strani kliničnih mentorjev.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta.