Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo – klinično usposabljanje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  180
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Letnik: 2. letnik
 
Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo – klinično usposabljanje

Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  180
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • Klinični mentorji FZAB
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi in izpopolni teoretično znanje, ki ga je pridobil tekom študijskega leta in spozna praktično vsebino dela v kirurški zdravstveni negi;
 • zna povezovati teoretična znanja s prakso in pri tem razvijati kritičnost, samostojnost, inovativnost;
 • spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinske sestre pri obravnavi pacienta/ poškodovanca s kirurškem obolenjem/poškodbo na sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva;
 • spozna holistično, individualno in problemsko obravnavo  kirurških pacientov;
 • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
 • razvija kulturo, moralno etični odnos, vrednote in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege;
 • spodbuja promocijo zdravja, preventivo, usmerjanje in poučevanje v skladu z razvojem zdravstvene nege pri različnih obolenjih in poškodbah;
 • razvija sposobnosti za celovito komunikacijo in učinkovito timsko delo;
 • razvija znanja in veščine za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi;
 • gradi sposobnosti za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov;
 • ugotavlja potrebe po zdravstveni negi in določa negovalne diagnoze (načrtuje zdravstveno nego, izvaja intervencije zdravstvene nege, vrednoti in ocenjuje kakovost).
Znanje in razumevanje:
 • prepoznava biološke, socialne, psihološke in okoljske dejavnike tveganja, ki bi lahko vplivali na zdravje kirurških pacientov, in na rehabilitacijo;
 • pridobiva znanje na področju načrtovanja kirurške zdravstvene nege;
 • pridobiva znanje in veščine na področju implementacije kirurške zdravstvene nege z rehabilitacijo po meri pacienta;
 • zagotavlja kakovostno zdravstveno nego in rehabilitacijo pacientom skozi vsa življenjska obdobja;
 • spodbuja zdrave življenjske navade in preventivne ukrepe, integrira različne vrste znanj za promocijo in razvoj zdravstvene nege pri dolgotrajni oskrbi;
 • razvije sposobnosti za kritično razmišljanje in sistemski pristop;
 • upošteva protokole modelov kakovosti in pozna ocenjevalne mehanizme in postopke za nenehno izboljševanje kakovosti kirurške zdravstvene nege;
 • identificira konceptualni okvir za kirurško zdravstveno nego in njene najpomembnejše teoretične modele;
 • izkazuje etično, pravno in humanistično ravnanje pri vseh postopkih izvajanja zdravstvene nege kirurških pacientov; uveljavlja in spoštuje pacientove pravice;
 • zagotavlja pravico do zasebnosti ob spoštovanju zaupnosti informacij, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije;
 • uporablja IT sistemov, ki so na voljo v kirurških zdravstvenih sistemih;
 • jasno komunicira, izkazuje spoštovanje, predanost timskemu delu;
 • izkazuje sposobnost za celovito komunikacijo, interakcijo in učinkovito delo s sodelavci na interdisciplinarni ravni;
 • izkazuje znanja za potrebe vpletanja znanstvenih izsledkov v prakso, podprtih z dokazi;
 • ima celosten pristop k pacientu/ poškodovancu s kirurškim obolenjem/poškodbo, zna oceniti stanje in pripraviti načrt po procesni metodi dela za področje zdravstvene nege kirurških pacientov.
Obvezna literatura:
 • Sklic na učne načrte predmetnikov Zdravstvena nega pacienta na področju kirurgije in na Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
 • Literatura podana s strani kliničnih mentorjev.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo;
 • študent mora upoštevati interne pravne akte Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) za izvajanje obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja.
Metode ocenjevanja: Klinični mentor uporablja metodo demonstracije, diskusije in individualnega vodenja študenta.