Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
mag. Erika Povšnar, višja predavateljica 
mag. Marta Kavšek, predavateljica
Marjana Bernot, višja predavateljica
Letnik: 2. letnik
 
Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji
 
Kontaktne ure predavanja: 15
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

mag. Erika Povšnar, višja predavateljica

Izvajalci predmeta:
 • mag. Erika Povšnar, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Prepoznavanje dejavnikov zdravega življenjskega sloga, tveganj/ogroženosti in kronične nenalezljive bolezni.

Poznavanje integriranega preprečevanja in celostne obravnave pacienta s kroničnimi nenalezljivimi obolenji in njene prednosti – poznavanje potreb, protokolov vodenja pacientov, dokumentiranje, vrednotenje, ugotavljanje kakovosti/ celostne obravnave pacientov.

Spozna pomen promocije zdravja in primarne, sekundarne in terciarne preventive/zdravstvene vzgoje pacientov s kroničnimi nenalezljivimi obolenji.

Poznavanje programov za usposabljanje in opolnomočenje ogroženih in obolelih za kroničnimi nenalezljivimi obolenji/spodbujanje samonadzora bolezni/.

Znanje in razumevanje:
 • dejavnikov zdravja in dejavnikov tveganja – ogroženosti za nastanek kroničnih nenalezljivih obolenj;
 • neenakosti v zdravju in ogrožene skupine;
 • procesa zdravstvene nege, dokumentiranja, doseganja kazalnikov kakovosti in raziskovanja kot pomembnega elementa celostne in kakovostne obravnave pacienta;
 • celostne obravnave pacienta s kroničnimi nenalezljivimi obolenji (presejanje, protokoli vodenja/referenčna ambulanta družinske medicine; promocije zdravja, primarne, sekundarne, terciarne preventive/zdravstvene vzgoje in kakovostne obravnave pacienta za preprečevanje nastanka in poslabšanja kroničnih nenalezljivih obolenj).
 • pomembnosti opolnomočenja pacientov;
 • pomena komunikacijske odprtosti, kooperativnosti, delovanje v timu, interdisciplinarnega in medsektorskega povezovanja in obravnave pacientov v skladu z etičnimi normami.
Obvezna literatura:
 • Farkaš, J., 2011, 2011. Promocija zdravja v bolnišnicah: od ideje o podpornih okoljih do razvoja Mednarodne mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah. In: J. Farkaš & M. Košnik, ed. Promocija zdravja v bolnišnicah, strokovno srečanje ob ustanovitvi Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah: zbornik prispevkov, Golnik, 25. november 2011. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, pp. 4-13.
 • Panikvar Žlahtič, K. & Klemenc, D., 2011. Kako so nastajale referenčne ambulante – pogled zdravstvene nege. In: A. Bobnar, ed. Vloga medicinske sestre na primarni ravni zdravstvene dejavnosti – izziv za prihodnost: zbornik predavanj, 18. – 30. december 2011 (CD). Ljubljana: Dan Stane Kavalič, pp. 18-30.
 • Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09.
 • Redsell, S.A. in Cheater, F.M., 2008. Nurses' roles in primary care: developments and future prospects. Quality in Primary care, 16(2), pp. 69-71.
 • Susič Poplas, A. & Marušič, D., 2011. Referenčne ambulante. Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu, 27(1), pp. 9-17.
 • Železnik, D., Panikvar Žlahtič, K., Vidmar, I., Istenič, B., Filej, B., Verbič, M. & Založnik, S., 2011. Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Priporočljiva literatura:
 • Bodenheimer, T., MacGregor, K. & Sharifi, C., 2014. Podpora bolnikom pri obvladovanju kroničnih bolezni. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Tomšič, S., Kofol Bric, T., Korošec, A. & Maučec Zakotnik, J., 2014. Izzivi v izboljševanju življenjskega sloga in zdravja – desetletje CINDI raziskav v Sloveniji. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 •  pisni izpit (100% ocene)