ISCED: (22) humanistične vede
(31) družbene vede
(72) zdravstvo
KLASIUS-P: široko področje 7
ožje področje 72
podrobno področje 720
nacionalno-specifično področje 7200
KLASIUS- SRV: ožja skupina vrst – raven: 18
podrobna skupina vrst – vrsta: 18202
FRASCATI: Medicinske vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
KLASIUS-P-16 /
Splošne kompetence študijskega programa so usklajene z osmo ravnjo izobraževanja po Evropskem kvalifikacijskem okvirju, kar omogoča mednarodno primerljivost programov in mednarodno izmenjavo izkušenj in znanja. Mednarodna primerljivost študijskega programa Doktorskega študija zdravstvenih ved je utemeljena v izhodiščih in oblikovanju študijskega programa. 
 
Oblikovan je v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz doktorske disertacije.

Splošne kompetence študijskega programa so usklajene z osmo ravnjo izobraževanja po Evropskem kvalifikacijskem okvirju, kar omogoča mednarodno primerljivost programov in mednarodno izmenjavo izkušenj in znanj. 

Študijski program je oblikovan v skladu z usmeritvami za tretjo bolonjsko stopnjo. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz doktorske dizertacije. Traja tri leta, akreditiran je kot redni in izredni študij. Ovrednosten je s 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Predmetnik je sestavljen iz osmih obveznih in trinajstih izbirnih predmetov.
 
Stopnja izobrazbe

Osma raven

Bolonjska stopnja

Študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede  

Znanstveni naslov in okrajšava naslova

Doktorica zdravstvenih ved / okrajšava je dr.
Doktor zdravstvenih ved / okrajšava je dr. 

Opis programa

Študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede je ovrednoten s 180 ECTS, od tega je 150 ECTS obveznih predmetov (8), 20 ECTS izbirnih predmetov (13) in 10 ECTS doktorsko disertacijo.  

Kompetence in sposobnosti

Temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved, akademsko delovanje na področju zdravstvene obravnave in medsektorsko sodelovanje, kritična presoja raziskovalnih rezultatov, razvoja raziskovalnih metod in prenosa znanj v prakso, znanstveno raziskovanje in razvojno delo na področju zdravstva kot sistema, zdravstvene obravnave, zdravstvene nege, promocije zdravja, in zdravstvenega managementa, povezovanje med akademskim in kliničnim okoljem oziroma okoljem, kjer deluje stroka s svojimi potrebami in problemi.

Obveznosti študenta

Študent zaključi študij tretje stopnje, ko opravi vse, s študijskim programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako skupno zbere 180 ECTS.

Trajanje študija

3 leta, šest semestrov (180 ECTS).

Način študija

Redni in izredni študij.

Lokacija izvedbe študija Redni študij: Študijsko središče Ljubljana
Izredni študij: Študijsko središče Ljubljana

 Razmerje med oblikami izvedbe programa:

 Oblika izvedbe

 Število ur

Predavanja

190

Seminarji

270

Druge oblike dela 165

 Individualno delo študenta

3875

 Skupaj ure

4500

ECTS 180