Naslov predmeta:

Metode zbiranja in obdelave podatkov raziskav

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Bojana Lobe
izr. prof. dr. Samo Uhan
izr. prof. dr. Mirna Macur

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Bojana Lobe
 • izr. prof. dr. Samo Uhan
 • izr. prof. dr. Mirna Macur

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

55

Individualno delo študenta:

125

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • Pridobi potrebne veščine in ustrezna znanja za zbiranje podatkov s kvantitativnim, kvalitativnim in integriranimi metodami;
 • spozna različne načine vzorčenja, v kvalitativnih in kvantitativnih raziskavah; 
 • razume razmerja populacija/vzorec in razume reprezentativnost vzorca;
 • zna oblikovati merski inštrument za kvalitativno in kvantitativno zbiranje podatkov;
 • zna poiskati relevantne podatkovne baze na spletu (domače v ADP; tuje pa na ustreznih spletnih portalih) in jih obdelati.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Polit, D.F. & Beck, C.T., 2018. Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice. 9th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health. (prosto dostopna on line).
 • Gray, J., Grove, S.K. & Sutherland, S., 2017. Burns and Grove's the practice of nursing research: appraisal, synthesis, and generation of evidence. 8th ed. Amsterdam: Elsevier. (prosto dostopna on line).
 • Hall, E., 2019. Research questions are not interview questions. Retrieved from: https://medium.com/mule-design/research-questions-are-notinterview-questions-7f90602eb533. 
 • Jacob, S.A. & Furgerson, S.P., 2012. Writing interview protocols and conducting interviews: Tips for students new to the field of qualitative research. The Qualitative Report, 17(T&L Art, 6), pp. 1-10.
 • Morgan, D.L., 2019. Asking questions in focus groups. In: Author, Basic and advanced focus groups, Chapter 6. Available at: https://methods.sagepub.com/book/basic-and-advanced-focusgroups/i647.xml.
 • Sandelowski, M., 1998. Writing a good read: Strategies for re-presenting qualitative data. Research in Nursing & Health, 21, pp. 375-382.
 • Brough, P., ed., 2018. Advanced research methods for applied psychology: design, analysis and reporting / edited by Paula Brough. Description: Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge (prosto dostopna on line).
 • Greg Guest, G., Namey, E.E. & Mitchell. M.L., 2017. Participant observation. In: Collecting qualitative data: A field manual for applied research, Chapter 3. Available at: https://methods.sagepub.com/book/collecting-qualitativedata/i409.xml?fromsearch=true.
 • Streubert, H.J. & Rinaldi Carpenter J., 2011. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. (prosto dostopna on line). (prosto dostopna on line).
 • Munro, B.H., 2005. Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  
 • Smith, J.A., Flowers, P. & Larkin, M., 2013. Interpretative phenomenological analysis: theory, method and research.
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L., 2018. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Collins, D. & Gray, M., 2015. Sampling and recruitment. In: D. Collins, ed. Cognitive interviewing practice, Chapter 4. Available at: https://methods.sagepub.com/book/cognitive-interviewingpractice/n4.xml?fromsearch=true.
 • Nunez-Smith, M. & Curry, L.A., 2014. Mixed Methods in Health Sciences Research : a Practical Primer.  Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Zaletel-Kragelj, L. & Božikov, J., 2010. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. Lage: Hans Jacobs publishing company.  Available at: http://www.snz.unizg.hr/ph-see/Documents/Publications/PH-SEE_Book6_Full_MethodsAndToolsInPH.pdf (izbrana poglavja)
 • Lobe, B., Morgan, D.L. & Hoffman, K., 2022. A Systematic Comparison of In-Person and Video-Based Online Interviewing. International Journal of Qualitative Methods, 21. https://doi.org/10.1177/16094069221127068.
 • Singh, K., 2007. Quantitative Social Research Methods. Sage.
 • Norušis. IBM SPSS Statistics 19 Guide to Data Analysis. 
 • Pallant, J., 2010. SPSS Survival Manual. A step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Open University Press, McGraw Hill.
 • Članki po navodilih VSU

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 
 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 80%
 • izdelava raziskovalnega načrta in ustna predstavitev - 20%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminarji, delo s teksti, delo v skupinah, predstavitve pred skupino. 
 • Seminarska naloga iz sekundarne analize kvantitativnih podatkov (praviloma iz reprezentativnih baz ADP na spletu)
 • Izpit