Naslov predmeta:

Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • red. prof. dr. Walter Sermeus
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe
 • Sodelujoči: Izbrani mentorji doktorskih dispozicij. 

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminarja:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

55

Individualno delo študenta:

125

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Cilj je, da študent projicira znanje iz raziskovanja na svoje delovno okolje in premisli, katera temeljna znanja podpirajo delujočo prakso.
 • Študent bo razvil veščine postavljanja vprašanj v raziskovanju in bo razvil racionalen odnos v svojem kliničnem okolju na področju raziskovanja in bo razumel pomen povezanosti temeljnega in aplikativnega raziskovanja.
 • Študent bo razumel pomen na dokazih podprtega dela za razvoj zdravstva in zdravstvenega sistema in za razvoj posameznih delujočih strok v zdravstvu. 
 • Študent bo ob tem spoznaval etične, politične, menedžerske in metodološke dejavniki, ki so okrog njega. 
 • Študent bo razvil svoje lastno razumevanje kako se dokazi generirajo, obnavljajo, ocenijo in aplicirajo v prakso.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Greenhalgh, T.M., Bidewell, J., Crisp, E., Lambros, A. & Warland, J., 2020. Understanding research methods for evidence-based practice in health. 2nd ed. New York: Wiley.
 • Hoffmann, T.,  Bennett, S. & Del Mar, C., 2017. Evidence-based practice across the health professions. 3rd ed. Amsterdam: Elsevier.
 • Linsley, P., Kane, R. & Barker, H.J., 2019. Evidence-based Practice for Nurses and Healthcare Professionals. 4th ed. Thousand Oaks: Sage publications.
 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Aktualni članki in gradiva po navodilu VSU / Actual articles and other materials. 

Priporočljiva literatura:

/

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetu »Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode« (predpisana prisotnost na predavanjih in seminarjih, opravljene sprotne naloge, kolokviji).  

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 50%
 • sistematični pregled literature - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminar, skupinsko delo, predstavitev pred skupino, argumentacija raziskovalne ideje in raziskovalnega načrta.