Naslov predmeta:

Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
izr. prof. dr. Bojana Lobe

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

55

Individualno delo študenta:

125

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • razume raziskovalne paradigme in njihovo umeščanje v zdravstvenih vedah,  
 • razume metodologijo in metode raziskovanja v zdravstvenih vedah na ravni temeljnega in aplikativnega raziskovanja, 
 • razume pomen ustvarjanja novega znanja in odgovornosti pri ustvarjanju le tega, 
 • spozna in razume značilnosti raziskovalnega dela na ravni temeljnega in aplikativnega raziskovanja;
 • pridobi razumevanje o povezanosti družbe in politike z raziskovalno dejavnostjo;
 • se seznani z različnimi raziskovalnimi pristopi pri raziskovanju zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa;
 • razume na kakšen način kombinirati in povezati različne metode v zdravstvenih vedah;
 • pridobi potrebne veščine in ustrezna znanja za aplikacijo različnih tipov raziskovalnih načrtov s kvantitativnim, kvalitativnim integriranim pristopom;
 • zna poiskati relevantne podatkovne baze na spletu (domače v ADP; tuje pa na ustreznih spletnih portalih) in jih obdelati;
 • razume etične dimenzijah raziskovanja. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Polit, D.F. & Beck, C.T., 2018. Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice. 9th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health. (prosto dostopna on line).
 • Gray, J., Grove, S.K. & Sutherland, S., 2017. Burnsand Grove's the practice of nursing research: appraisal, synthesis, and generation of evidence. 8th ed. Amsterdam: Elsevier. (prosto dostopna on line).
 • Brough, P., ed., 2018. Advanced research methods for applied psychology: design, analysis and reporting. New York: Routledge. (prosto dostopna on line).
 • Polit, D. & Beck, T.C., 2006. Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  (prosto dostopna on line).
 • Bowling, A., 2014. Research methods in health: investigating health and health services. Berkshire; New York: Open University Press. (prosto dostopna on line). 
 • Streubert, H.J. & Rinaldi Carpenter J., 2011. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. (prosto dostopna on line). 
 • Gomm, R., 2008. Social research methodology: a critical introduction. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.  
 • Marušić Matko, et al., 2013. Uvod u znanstveni rad u medicine. 5 izd. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Mejovšek, M., 2013. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim in humanističkim znanostima. 
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L., 2018. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Nunez-Smith, M. & Curry, L.A., 2014. Mixed Methods in Health Sciences Research : a Practical Primer.  Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Zaletel-Kragelj, L. & Božikov, J., 2010. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. Lage: Hans Jacobs publishing company.  Available at: http://www.snz.unizg.hr/ph-see/Documents/Publications/PH-SEE_Book6_Full_MethodsAndToolsInPH.pdf (izbrana poglavja)
 • Lobe, B., 2006. Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod - stara praksa v novi preobleki?. Družboslovne razprave, 22(53), pp. 55-73. 
 • Lobe, B., Morgan, D.L. & Hoffman, K., 2022. A Systematic Comparison of In-Person and Video-Based Online Interviewing. International Journal of Qualitative Methods, 21. https://doi.org/10.1177/16094069221127068.
 • Članki po navodilih VSU

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 80%
 • izdelava raziskovalnega načrta in ustna predstavitev - 20%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminarji, delo s teksti, delo v skupinah, predstavitve pred skupino. 
 • Seminarska naloga iz sekundarne analize kvantitativnih podatkov (praviloma iz reprezentativnih baz ADP na spletu).
 • Izpit.