Naslov predmeta:

Izbrane teme kakovosti in varnosti v zdravstvu

Nosilec predmeta:

doc. dr. Saša Kadivec

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Saša Kadivec

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

/

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študenti bodo pridobili kompetence za: 

 • raziskovanje na področju 
 • kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • razumevanje temeljnih konceptov izboljševanja
 • uporabo statistične kontrole procesov
 • menedžment sprememb.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Langley, G.J., et al., 2009. The improvement guide. San Francisco: Jossef Bass.
 • Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Ljubljana: GV Planet. 
 • Robida, A., 2013. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene prakse.
 • Kramar Z, 2022: Kakovost in varnost v zdravstvu. Ljubljana. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/03/Kakovost-in-varnost-v-zdravstvu_prirocnik.pdf.
 • Rožman, J. & Robida, A., 2014. Izboljševanje procesov v zdravstvu na znanstvenih osnovah s statistično kontrolo procesov. Zdrav Vestn,  83, pp. 18–27. 

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 
 

Metode ocenjevanja:

 • Izpit v obliki izbirnih vprašanj in kratkih esejev - 60%
 • Pisni izdelek seminarja in prikaz seminarja - 40%
Metode poučevanja in učenja:
 • Študentje osvojijo osnovna znanja na predavanjih in seminarjih s poudarkom na raziskovanju problemov kakovosti in varnosti  v zdravstvu. 
 • Na predavanjih bodo prikazani konkretni primeri iz zdravstvene prakse. 
 • Pridobljeno znanje študentje prikažejo s seminarji, kjer izvedejo manjši projekt za izboljšave v lastnem delovnem okolju.