Naslov predmeta:

Raziskovanje v zdravstveni negi in zdravstvu – izbrane teme

Nosilec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Doseči celostno poznavanje različnih raziskovalnih metod in raziskovalnih načrtov, različnih ravni hierarhije dokazov.
 • Doseči poznavanje manj uporabljenih raziskovalnih metod, zlasti na področjih kliničnih problemov in manj razvitih področij dela. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Latimer, J., 2003. Advanced qualitative Research for nursing. New Jersey: Blackwell Science. 
 • Tappen Ruth, M., 2016. Advanced nursing research – From theory to practice. 2nd ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning. 
 • Brough, P. ed., 2019. Advanced research methods for applied psychology: design, analysis and reporting. Routledge: Taylor & Francis Group. 
 • Polit, D.F. & Tatano Beck, C., 2021. Nursing research: Generating and assesing evidences for nursing practice. 11th ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
 • Zaletel-Kragelj, L., Božikov, J., 2010. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. Lage: Hans Jacobs publishing company.(izbrana poglavja)
 • Pallant, J., 2010. SPSS survival Manual. A step by step guide to data analiysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Thr McGraw-Hill Companies. 
 • Curry, L., Nunez-Smith, M., 2015. Mixed Methods in Health Sciences Research. A Practical primer. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Lobe, B., Morgan, D.L. & Hoffman, K.A., 2020. Qualitative data collection in an era of social distancing. International journal of qualitative methods, 19. 
 • Higgingbottom, G. & Liamputtong, P., 2015. Participatory Qualitative Research Methodology in Health. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Palyis, T. & Atchison, C., 2021. Research Methods in Social and health Sciences. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Polit, D.F. & Beck, C.T., 2018.  Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice. 9th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health. (prosto dostopna on line).
 • Gray, J., Grove, S.K. & Sutherland, S., 2017. Burns and Grove's the practice of nursing research: appraisal, synthesis, and generation of evidence. 8th ed. Amsterdam: Elsevier. (prosto dostopna on line).
 • Brough, P., ed., 2018. Advanced research methods for applied psychology: design, analysis and reporting. New York: Routledge. (prosto dostopna on line).
 • Literatura po navodilih VSU. 

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetu Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode (1. letnik).
 

Metode ocenjevanja:

 • aplikacija znanja raziskovalca na problemska stanja v delovnem okolju – razpravni članek - 50%
 • pisni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta.