Pogoji za vpis so usklajeni z Zakonom o visokem šolstvu in Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
 
V doktorski študijski program Doktorski študij Zdravstvene vede se lahko vpiše, kdor je končal:
 
a) študijski program druge stopnje v obsegu 120 ECTS zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri. 
b) študijski program, ki izobražuje za zdravstvene poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program družboslovne ali humanistične smeri, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
c) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri, sprejet pred 11. 6. 2004.
d) magisterij znanosti in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
e) študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program ustrezne smeri. Tem kandidatom se določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
 
Vsi vpisani pod pogoji od a do d, ki imajo izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, morajo izkazovati delovne izkušnje na področju javnozdravstvenih problemov ali delati kot sodelavci v zdravstvenih timih ali člani timov, ki delujejo na področju zdravja v družbi.
 
Vsi kandidati morajo izkazovati publicistično aktivnost na področju svojega strokovnega dela in morajo biti usposobljeni za uporabo študijskih gradiv v angleškem jeziku. 
 
Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v RS. Za sprejem tujcev v doktorske programe veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, v kolikor so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. 
Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.
 
Kandidat ob vpisu na študij izdela kratek opis teme doktorske disertacije (od 300 do 500 besed), ki jo želi v času študija razvijati in v ta namen izbere tudi mentorja iz seznama mentorjev FZAB ali predlaga mentorja izven seznama, ki predlagano temo študenta pregleda in poda soglasje, da je lahko mentor študentu. V primeru, da študent predlaga mentorja izven seznama, mora najprej preveriti v Referatu za študijske in študentske zadeve FZAB, če predlagani mentor izpolnjuje pogoje za mentorja doktorske disertacije. 

Izbor mentorja

Kandidat pred vpisom izbere mentorja in najkasneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva ter seznam treh njegovih znanstvenih objav s področja predvidene teme kandidatove doktorske disertacije. Mentor mora imeti veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 reference v zadnjih petih letih). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja je, da ima mentor pogoje za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po pravilniku ARRS, kar pomeni 100 točk po SICRIS-u  v zadnjih petih letih in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Mentor je dokončno imenovan v postopku prijave in pridobitve soglasja k temi doktorske disertacije. V kolikor študent predlaga mentorja, ki ne deluje v okviru študijskih programov FZAB, je potrebno imenovanje somentorja, ki deluje na FZAB.
 
Mentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki je primerljiv z učiteljskim oziroma znanstvenimi nazivi FZAB. V tem primeru FZAB imenuje somentorja. 
 
Somentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 reference v zadnjih petih letih) in doseči najmanj 40 točk po SICRIS-u v zadnjih petih letih in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. 
Somentor se imenuje v naslednjih primerih:
 • če izbrani mentor ne deluje v okviru študijskih programov FZAB, 
 • če je tema doktorske disertacije interdisciplinarna.
Seznam mentorjev Seznam
 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:
 
1. uspeh pri zadnjem zaključenem študiju;  
2. izbor kandidatov bo temeljil tudi na dosežkih kot so:
    - objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo,
    - nagrade in priznanja.
 
V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Vpisno prijavo je potrebno oddati preko eVŠ spletnega portala na naslovu: http://portal.evs.gov.si/prijava. Vpisni roki na študijski program se pričnejo v juniju tekočega leta.

Obvezna dokumentacija k prijavi na razpis za vpis (posredujete po pošti na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin)

Obvezna dokumentacija:
 1. Diplomska listina (overjena kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu glede na vpisne pogoje) 
 2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in zaključnega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov)
 3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji)
 4. Bibliografija (bibliografija oz. druga dokazila o objavljenih ali v objavo sprejetih znanstvenih člankih v reviji z recenzijo, npr. kopije raziskovalnih člankov, (priloga je izpis iz Cobiss)
 5. Izjava mentorja o prevzemu mentorstva
 6. Obrazec za izbiro študijske smeri, s katerim potrdi izbirni predmet za 1. letnik
 7. Življenjepis študenta 
  - Delovne izkušnje 
  - Publicistična aktivnost na področju svojega strokovnega dela (priloga je izpis iz Cobiss)
  - Usposobljenost za uporabo študijskih gradiv v angleškem jeziku
Dodatne priloge (v primeru omejitve vpisa)
 1. Študentske nagrade in priznanja (dokazilo o avtorstvu pri nagrajenem študentskem delu)
 2. Mednarodne nagrade (dokazilo o nagradi/ah na mednarodnih tekmovanjih) 
Študent bo prejel vabilo k vpisu s strani Referata za študijske in študentske zadeve, kjer bodo podana navodila in dokumentacija za vpis.
 
 
Vprašanja o prijavi in vpisu pošljite na e-naslov referat@fzab.si ali nas pokličite na telefonsko številko 04 5869 361. Kontakti za podporo uporabnikom eVŠ so na telefonski številki 01 478 46 59 ali na e-naslovu podpora-evs.mizs@gov.si.  
 
Vabljeni k vpisu!