Študijski program tretje  stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede je namenjen pridobivanju znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične kompetence so na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij. 
 
Doktorski študij Zdravstvene vede ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management. Študent izbere znanstveno področje študija ob vpisu v prvi letnik. Izbrano znanstveno področje bo vpisano v diplomo doktoranda, vendar v skladu s 13. členom Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih znanstveno področje ni sestavni del znanstvenega naslova. Znanstveni naslov po uspešno zaključenem študiju je doktor znanosti oziroma doktor zdravstvenih ved, krajšava je dr. ime in priimek.
 
Doktorski študij Zdravstvene vede vključuje napredna znanja na področju temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja  in reševanja zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov ter doktoranda usposobi za akademsko delovanje na področju zdravstvene obravnave in medsektorsko sodelovanje. Študijski program v okviru obveznih in izbirnih predmetov vključuje aktualne razvojne vsebine na področju profesionalizacije zdravstvenih poklicev, javnega zdravja in zdravstva kot sistema. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki, kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende, znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih poklicih. Študijski program je usmerjen v znanja in kompetence za kritično presojo  raziskovalnih rezultatov, razvoja raziskovalnih metod in prenosa znanj v prakso. Študente bo opremil za znanstveno raziskovanje in razvojno delo na področju zdravstva kot sistema, zdravstvene obravnave, zdravstvene nege, promocije zdravja, in zdravstvenega managementa.
 
Doktorand bo usposobljen za uporabo in analizo različnih raziskovalnih dizajnov, sposoben bo sinteze različnih znanstvenih dokazov in vrednotenja učinkov uporabljenih raziskovalnih metod in rezultatov raziskovalnega del. Razumel pomen znanja za akademski razvoj, bo njegov uporabnik in ustvarjalec novega znanja, sposoben bo natančnega razumevanje in uporabe tehnik apliciranja raziskovalnega dela in naprednega akademskega poizvedovanja, sposoben bo presoje v kompleksnih situacijah, kjer je malo podatkov, sposoben bo  razumeti in kritično presojati razreševanje zahtevnih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj, kritično presojati raziskovalne rezultate, razvijati nove raziskovalne pristope in bo povezovalec med akademskim in kliničnim okoljem oziroma okoljem, kjer deluje stroka s svojimi potrebami in problemi. 
 
Več o pomenu doktorskega študija si preberite na blogu red. prof. dr. Brigite Skela Savič, znan. svet.