Cilji študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede so posredovati in razviti pri doktorandih temeljna znanja, razumevanje in uporabo naslednjih predmetno-specifičnih kompetenc:
 • uporaba raziskovalnih zasnov in metod v kliničnem okolju,
 • izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav, podpiranje napredka z raziskovalnim delom, uporaba novih tehnik in pristopov pri raziskovanju;
 • sposobnost oceniti potrebe po raziskavah in na dokazih podprti praksi;
 • sposobnost uvajanja sprememb in na dokazih podprte prakse, vodenje raziskovalnih skupin in projektov, 
 • iskanje novih virov znanja na znanstvenem področju.
 
Splošne kompetence diplomanta: 
 • sposobnost konceptualizacije, načrtovanja in implementacije projektov za ustvarjanje novega znanja, sodelovanju pri razumevanju le tega v praksi in njegovo aplikacijo ter predvidevanje problemov ob tem;
 • sposobnost presoje v kompleksnih situacijah, kjer je malo podatkov, reševanje kompleksnih problemov;
 • sposobnost jasnega in učinkovitega komuniciranja idej in zaključkov v znanstveni, strokovni in nestrokovni javnosti;
 • izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav, podpiranje napredka z raziskovalnim delom, uporaba novih tehnik in pristopov pri raziskovanju;
 • osebnostna odgovornost, iniciativnost, profesionalnost, razvito kritično razmišljanje do raziskovalnega problema;
 • razumevanje pomena znanja za akademski razvoj;
 • analiziranje trendov zdravja in zdravstvene problematike ter problematike na področju uspešnosti in učinkovitosti zdravstva ter oblikovanje strategije za reševanje izzivov povezanih z zdravstveno obravnavo kot znanostjo, sistemom, procesom, organizacijo, fenomenom in politiko; 
 • celovito razumevanje raziskovalnega dela na nivoju 8. ravni po Evropskem kvalifikacijskem okvirju;
 • doprinos raziskovalnega dela na razvijajočem se področju zdravstvenih ved, ki združuje znanstveno in strokovno delovanje zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa kot znanstvenih disciplin preko raziskovanja in razvoja lastnih teorij.

Specifične kompetence diplomanta:
 • prepozna in razume etične probleme raziskovanja povezanega z zdravjem, zdravstveno obravnavo, zdravstvom kot sistemom in politiko;
 • samostojno v vseh fazah raziskovalnega procesa izvede lastno reprezentativno raziskavo;
 • je odgovoren za vodenje interdisciplinarnih in medpoklicnih nalog znotraj zdravstvenih ved in širše;
 • sodeluje v razpravah znotraj zdravstvenih ved in širše in predstavi rezultate lastne raziskave na nacionalnih konferencah, pripravi raziskovalno poročilo in raziskovalno delo publicira v recenzirani znanstveni reviji;
 • oceni potrebo po spremembah na področju zdravstvenih ved in le te spodbuja, predlaga, utemeljuje; 
 • imel bo napredna znanje za znanstveno delo na področju zdravstvenih ved (healthcare sciences) z možnimi usmeritvami na zdravstveno nego, promocijo zdravja in zdravstveni management;
 • imel bo napredna znanja in spretnosti za samostojno uporabo znanstvenih raziskovalnih metod in kritično oblikovanje novih znanstvenih spoznanj;
 • seznanjen bo s ključnimi raziskovalnimi problemi znotraj svoje znanstvene discipline;
 • pridobil bo napredna znanja o splošni teoriji znanosti in svoje discipline, tako da bo lahko sledil in sooblikoval razvoj v njih;
 • pridobil bo spretnosti za mednarodno raziskovalno in projektno delo;
 • pridobil bo širše napredno razumevanje pomena teoretičnih temeljev na svojem raziskovalnem področju  in uporabo različnih raziskovalnih dizajnov;
 • imel bo napredno znanje za oblikovanje novih znanj, ki temeljijo na sodelovanju med akademskimi raziskovalnimi timi in kliničnimi okolji;
 • imel bo znanja za prepoznavanje in prenos znanj iz drugih znanstvenih disciplin;
 • pridobil bo znanja na najvišjem zahtevnostnem nivoju s področja raziskovanja, kritičnega razmišljanja in evalvacije, raziskovalnih metod in etike;
 • imel bo znanja, da bo lahko zasedel odgovorna delovna mesta v znanstveni disciplini in različnih organizacijah.