Naslov predmeta:

Management in vodenje izobraževalnih organizacij

Nosilec predmeta:

prof. dr. Nada Trunk Širca 
izr. prof. dr. Andrej Koren

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Nada Trunk Širca
 • prof. dr. Andrej Koren 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ključnih vprašanj z vidika managementa nepridobitnih organizacij, visokega zavoda in drugih izobraževalnih organizacij,
 • zmožnost iskanja informacij za potrebe študija predmeta v različnih virih,
 • zmožnost timskega dela,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost zagovarjanja in argumentiranja lastnih stališč ter upoštevanja stališč drugih, 
 • prevzemanje odgovornosti za lastno delo,
 • poznavanje in razumevanje sprememb in izzivov obvladovanja in vodenja izobraževalnih  zavodov,
 • sposobnost vsebinskega razumevanja različnih področij managementa izobraževalnih zavodov,
 • sposobnost prenosa znanj drugih predmetov študijskega programa ter znanj in izkušenj, pridobljenih v različnih delovnih okoljih.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Brejc, M., 2014. Krepitev zmožnosti za samoevalvacijo v šolah. Kranj: Šola za ravnatelje.
 • Brejc, M. & Koren., A., 2014. Implementing external evaluation in scholls: the case of Slovenia. International journal of management in education, 8(4), pp: 374-390. 
 • Bush, T., 2003. Theories of Educational Management. London: P. Chapman.
 • Davies, B., ed. 2009. The essentials of school leadersip. London: SAGE.
 • Handy, C., 1999. Understanding organizations. Penguin: London.
 • Hargreaves, A., 2013. Uplifting your performance, your people and yourself. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=zw3BmmsJd0I
 • Fullan, M.,2014. New Pedagogy between Students and Teachers. Available at:
  https://vimeo.com/94135971
 • Fullan, M., 2015. Three Keys for Maximizing Leadership Impact.
 • Komljenovič, J., & Marjetič, E., 2010. Drzna Slovenija: na poti v družbo znanja. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Available at: http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/ pdf/visoko_solstvo/statistika_visokega_solstva_07072010.pdf
 • Koren, A., 2014. Teorije organizacij in vodenja. Celje: MFDPŠ. 
 • Morgan, G., 2004. Podobe organizacij. Ljubljana: FDV.
 • Northouse, P.G., 2013. Leadership. Theory and Pratice. London. Available at:  
 • https://www.youtube.com/watch?v=z_FyUAsO-Pg 
 • Sahlber, P., 2012. GERM that kills schools. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=TdgS--9Zg_0 
 • Trunk Širca, N., ed., 2010. Model učinkovitega managementa visokošolskega zavoda (Znanstvene monografije Fakultete za management). Koper: Fakulteta za management. Available at:  http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2.pdf
 • Brejc, M., Jurič, A. & Širok, K., 2008. Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov h kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Kranj: Šola za ravnatelje. 
 • Brejc, M., Koren, A. & Zavašnik Arčnik, M., eds. 2011. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti: teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce. Kranj: Šola za ravnatelje. 
 • Earl, L.M., Kuin, L. & Schildkamp, K., 2012. Data-Based Decision Making in Education: Challenges and Opportunities. Dordrecht: Springer.
 • Elmore, R.F. 2007. Educational Improvement in Victoria. Melbourne: Office for Government School Education. 
 • MacBeath, J. 2006. School Inspection and Self-Evaluation: Working with the New Relationship. London: Routledge. 
 • OECD, 2013. Synergies for Better Learning. International Perspective on evaluation and Assesssment. Pariz: OECD. 
 • Sahlberg, P. & Hargreaves, A., 2011. Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? New York: Teachers College Press.
 • Leithwood, K., 2011. Leadership and student learning: what works and how. In: J. Robertson, & H. Timperley, eds. Leadership and Learning. London: SAGE publications, pp: 41‒55.
 • Robinson, V.M.J., 2011. Learning-centered leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Seashore, L.K., Leithwood, K., Wahlstrom, K.L., & Anderson, S.E., 2010. Investigating the Links to Improved Student Learning. Final report of research findings. Minnesota: University of Minnesota; Toronto, Canada: Ontario institute for studies in education at The University of Toronto; Wallace foundation. Available at: http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/key-research/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-Learning.pdf

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij.  

Metode ocenjevanja:

 • pisni izdelki (50%)
 • pisni oz. ustni izpit (30%)
 • aktivno sodelovanje (20%) 

Metode poučevanja in učenja:

Frontalna oblika poučevanja; Delo v manjših skupinah; Razlaga; Razgovor/diskusija/debata; Delo z besedilom; Proučevanje primera; Igra vlogJavni nastop; Gost iz prakse.