Naslov predmeta:

Raziskovanje kakovosti in varnosti v zdravstvu

Nosilec predmeta:

doc. dr. Saša Kadivec

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Saša Kadivec

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent bo pridobil kompetence za:

 • raziskovanje na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu,
 • razumevanje temeljnih konceptov izboljševanja,
 • uporabo statistične kontrole procesov,
 • menedžment sprememb. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Langley, G.J., et al., 2009. The improvement guide. San Francisco: Jossef Bass.
 • Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Ljubljana: GV Planet. 
 • Robida, A., 2013. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene prakse.
 • Rožman, J. & Robida, A., 2014. Izboljševanje procesov v zdravstvu na znanstvenih osnovah s statistično kontrolo procesov. Zdrav Vestn,  83, pp. 18–27.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij.  

Metode ocenjevanja:

 • izpit v obliki izbirnih vprašanj in kratkih esejev (60%)
 • pisni izdelek seminarja in prikaz seminarja (40%) 

Metode poučevanja in učenja:

Študentje osvojijo osnovna znanja na predavanjih in seminarjih s poudarkom na raziskovanju problemov kakovosti in varnosti v zdravstvu. Na predavanjih bodo prikazani konkretni primeri iz zdravstvene prakse. Pridobljeno znanje študentje prikažejo s seminarji, kjer izvedejo manjši projekt za izboljšave v lastnem delovnem okolju.