Naslov predmeta:

Staranje prebivalstva – izzivi in potrebe

Nosilec predmeta:

doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Izvajalec predmeta:

  • doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

  • kritično razmišlja povezano s ključnimi izzivi v družbi;
  • prepozna priložnosti in izzivov pri doseganju spremembe povezane z demografskim staranjem znotraj lastnega dela;
  • prepozna in konceptualizira področja trenutne prakse/politike, kjer so potrebne izboljšave;
  • izkazuje kompetence v oblikovanju in implementaciji raziskovalne projekta (seminarskega dela).

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

•    Mateja Nagode, M. & Kobal Straus K., 2022. Dolgotrajna oskrba – izziv in priložnost za boljši jutri : evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe. [pdf]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Available at: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Dolgotrajna-oskrba-izziv-in-priloznost-za-boljsi-jutri-monografija-marec-2022.pdf [Accessed 27 July 2022].

•    Šarabon, N. & Petelin, A. eds., 2020. Interdisciplinarna obravnava zdravega staranja. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

•    Sima, Đ., Lokajner, G. & Kobentar, R., 2018. Staranje - izziv prihodnosti: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

•    Hooyman, N.R. & Kiyak, H.A., 2008. Social gerontology. A multidisciplinary perspective. Boston: Allyn & Bacon.

•    Spasova, S., Baeten, R., Coster, S., Ghailani, D., Peña-Casas, R. & Vanhercke, B., 2018. Challenges in long-term care in Europe –- A study of national policies (KE-01-18-637-EN-N). [pdf] Brussels: European Commission. Available at: https://www.researchgate.net/publication/327573767_Challenges_in_long-term_care_in_Europe_A_study_of_national_policies [Accessed 7 July 2022].

•    Kydd, A., Fleming, A., Paoletti, I. & Hvalič Touzery, S., 2020. Exploring terms used for the oldest old in the gerontological literature. The journal of aging and social change, 10(2), pp. 53-73. 10.18848/2576-5310/CGP/v10i02/53-73.

•    Hvalič Touzery, S., Smole Orehek, K. & Dolničar, V., 2021. Exploring reciprocity in perceptions on telecare within the informal carer-care receiver dyad. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, 58(3), pp. 840-859; 929-930. 10.51936/tip.58.3.840-859.

•    Skela-Savič, B. & Hvalič Touzery, S., 2020. Znanje, odnos in dojemanje dela s starejšimi osebami pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi v domovih za starejše: eksplorativna raziskava. Obzornik zdravstvene nege, 54(1), pp. 38-51. 10.14528/snr.2020.54.1.2998.

•    European Commission, 2021. Green paper on Ageing: Fostering solidarity and responsibility between generations. [pdf] European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf [Accessed 7 July 2022].
 
•    World Health Organization, 2020. Decade of healthy ageing: baseline report. [pdf] World Health Organization. Available at: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1327340/retrieve [Accessed 7 July 2022].
 
•    World Health Organization, 2021. Global report on ageism. [pdf] World Health Organization. Available at: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1336324/retrieve [Accessed 7 July 2022].

•    Hvalič Touzery, S., 2018. Dolgoživa družba : izziv za zdravstveno nego = Long-lived society : a challenge for nursing. In: Đ. Sima, G. Lokajner & R. Kobentar, eds. Staranje - izziv prihodnosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 33-43.

•    United Nations, 2020. World Population Ageing 2020 Highlights: Living arrangements of older persons (ST/ESA/SER.A/451). [pdf] Available at: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd-2020_world_population_ageing_highlights.pdf [Accessed 7 July 2022].

•    World Health Organization, 2015. World report on ageing and health. [pdf] World Health Organization. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf [Accessed 7 July 2022].

•    Social Protection Committee, European Commission, 2021. 2021 Long-Term Care Report—Trends, challenges and opportunities in an ageing society. Volume I & II. [pdf] Publications Office of the European Union. Available at:  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b39728e3-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1;  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/484b0ceb-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search [Accessed 7 July 2022].

•    OECD, 2021. Health at a Glance 2021: OECD Indicators. [online] Available at:  https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2021_ae3016b9-en [Accessed 7 July 2022].

•    Eurocarers, 2018. Enabling carers to care. An EU Strategy to support and empower informal carers. Eurocarers: European Association Working for Carers Eurocarers. [online] Available at: https://eurocarers.org/eu-strategy-to-support-and-empower-informal-carers-across-europe/ [Accessed 7 July 2022].

•    Alzheimer Europe, 2019. Dementia in Europe Yearbook 2019 - Estimating the prevalence of dementia in Europe. [online] Available at: https://www.alzheimer-europe.org/sites/default/files/alzheimer_europe_dementia_in_europe_yearbook_2019.pdf [Accessed 7 July 2022].
 

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.

Metode ocenjevanja:

  • poster prezentacija (20%)
  • raziskovalni projekt oz. seminarsko delo (80%)

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo v skupinah, uporaba avdovizualne opreme, posnetkov, spletne učilnice, druge oblike študija.