Doktorski študij Zdravstvene vede: 1. letnik

PREDMET P S V DOŠ IDŠ ECTS
Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode   30   40

430   20
Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu      75

175   10
Sodobni pristopi v zdravstveni obravnavi in politiki kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende   20   30

  75    5
Doktorski seminar I         500  20
 
           
IZBIRNI PREDMETI SMERI
(študent izbere 1 izbirni predmet smeri)






Znanstveni vidik managementa, kakovosti in varnosti pacientov   20   30

  75    5
Znanstveni pogled na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih poklicev   20   30

  75    5
Znanstveni vidik javnega zdravja in promocije zdravja   20   30

  75    5
             
SKUPAJ 1. LETNIK   70 175     1255  60
P - predavanja, S - seminar, V - vaja, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem