Naslov predmeta:

Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
izr. prof. dr. Bojana Lobe
izr. prof. dr. Samo Uhan

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe
 • izr. prof. dr. Samo Uhan

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

430

ECTS:

20

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • razume raziskovalne paradigme in njihovo umeščanje v zdravstvenih vedah,
 • razume metodologijo in metode raziskovanja v zdravstvenih vedah na ravni temeljnega in aplikativnega raziskovanja, 
 • razume pomen ustvarjanja novega znanja in odgovornosti pri ustvarjanju le tega, 
 • spozna in razume značilnosti raziskovalnega dela na ravni temeljnega in aplikativnega raziskovanja,
 • pridobi razumevanje o povezanosti družbe in politike z raziskovalno dejavnostjo,
 • se seznani z različnimi raziskovalnimi pristopi pri raziskovanju zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa,
 • razume na kakšen način kombinirati in povezati različne metode v zdravstvenih vedah,
 • pridobi potrebne veščine in ustrezna znanja za aplikacijo različnih tipov raziskovalnih načrtov s kvantitativnim, kvalitativnim integriranim pristopom,
 • zna oblikovati merski inštrument za kvalitativno in kvantitativno zbiranje podatkov,
 • razume razmerja populacija/vzorec in razume reprezentativnost vzorca, 
 • zna poiskati relevantne podatkovne baze na spletu (domače v ADP; tuje pa na ustreznih spletnih portalih) in jih obdelati;
 • spozna različne načine vzorčenja, zbiranja in obdelave podatkov,
 • razume etične dimenzijah raziskovanja. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Bowling, A., 2009. Research methods in health: investigating health and health services. Berkshire; New York: Open University Press.  
 • Peters, D.H., Tran, N.T., Adam, T., 2013. Implementation research in health: a practical guide. Copenhagen: World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies. 
 • Watson, R., Atkinson, I. & Egerton, P., 2006. Successful statistics for nursing and healthcare. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
 • Streubert, H.J. & Rinaldi Carpenter J., 2011. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.  
 • Polit, D. & Tatano Beck, C., 2006. Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  
 • Gomm, R., 2004. Social research methodology: a critical introduction. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.  
 • Munro, B.H., 2005. Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  
 • Smith, J.A., Flowers, P. & Larkin, M., 2013. Interpretative phenomenological analysis: theory, method and research.
 • Marušić Matko, et al., 2013. Uvod u znanstveni rad u medicine. 5 izd. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Mejovšek, M., 2013. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim in humanističkim znanostima. 2 dopunjeno izdanje. Naklada Slap.
 • Creswell, J.W., Plano, C. & Vicki, L., 2009. Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage.
 • Teddlie, C. & Abbas, T., 2009. Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences quantitative approaches.  Thousand Oaks: Sage.
 • Košmelj, K., 2001. Uporabna statistika. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.
 • Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T., 2006. Basic epidemiology. 2nd ed. Geneva: World Health Organization. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2006/9241547073_eng.pdf
 • Zaletel-Kragelj, L. & Božikov, J., 2010. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. Lage: Hans Jacobs publishing company.  Available at: http://www.snz.unizg.hr/ph-see/Documents/Publications/PH-SEE_Book6_Full_MethodsAndToolsInPH.pdf  (izbrana poglavja)
 • Lobe, B., 2006. Združevanje kvalitativnih in kvantitativnih metod - stara praksa v novi preobleki?. Družboslovne razprave, 22(53), pp. 55-73. 
 • Lobe, B., 2008. Integration of online research methods, (Book series Social informatics - information society). Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
 • Singh, K., 2007. Quantitative Social Research Methods. Sage.
 • Norušis. IBM SPSS Statistics 19 Guide to Data Analysis. 
 • Pallant, J., 2010. SPSS Survival Manual. A step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Open University Press, McGraw Hill.
 • Članki po navodilih VSU 

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

 • izdelava raziskovalnega načrta in ustna predstavitev naloge - 60%
 • pisni  izpit - 40%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo s teksti, delo v skupinah, predstavitve pred skupino. Seminarska naloga iz sekundarne analize kvantitativnih podatkov (praviloma iz reprezentativnih baz ADP na spletu).