Naslov predmeta:

Sodelovalna zdravstvena obravnava otrok in mladostnikov z duševnimi motnjamii

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kastelic

Izvajalec predmeta:

 

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študenti bodo pridobili osnovna znanja iz klinične slike, diagnostike in terapije duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih.
 

Obvezna literatura:
 

  • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., eds., 2013. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.
  • Radobuljac Drobnič, M. & Pregelj, P., 2018. Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo.
     
Del 1, Razvoj otroka in diagnostična obravnava,
Del 2, Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma,
Del 3, Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki,
Del 4, Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti,
Del 5, Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji.
 

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit - 100%
(pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljen seminar)
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminar
Samostojno delo