Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Napredna zdravstvena nega je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem).

Študijski program 2. stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2.) vsebuje tri smeri:
•    Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije,
•    Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu in
•    Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji.

Študent bo ob vpisu izbral študijsko smer.

Odločitev za smeri izhaja iz potreb v kliničnem okolju. Glede na velike potrebe po kadrih na področju akutne in kronične obravnave v ambulantah družinske medicine smo program dopolnili z vsebinami s tega področja in s tem omogočimo nadgradnjo znanja diplomirane medicinske sestre/ diplomiranega zdravstvenika, ki deluje v referenčnih ambulantah na primarni ravni. Področje duševnega zdravja je v družbi, kjer so potrebe po magistrih zdravstvene nege na primarni ravni velike, poleg tega je smer študija zasnovana na način, da pokrije tudi potrebe na sekundarni in terciarni psihiatrični obravnavi.

Predmetnik je oblikovan tako, da imajo študenti v prvem letniku skupna predavnja ne glede na smer v obsegu 55 ECTS. V letnem semestru pristopijo k izvedbi obveznega predmeta izbrane smeri v obsegu 5 ECTS.

V drugem letniku imajo 5 skupnih obveznih predmetov, v obsegu 25 ECTS, 3 obvezne predmete smeri, v obsegu 20 ECTS in 3 izbirne predmete v obsegu 15 ECTS. V okviru izbirnih predmetov študent lahko izbere 2 izbirna predmeta smeri in 1 izbirni predmet vseh smeri.

Študenti bodo opravljali tudi klinično usposabljanje, zlasti na obeh kliničnih smereh. Število ur kliničnega usposabljanja glede na smer:
-           smer Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije: 50 ur
-           smer Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu: 525 ur
-           smer Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji: 525 ur

Klinično usposabljanje bodo študenti izvajali v učnih bazah, kjer imamo pridobljena soglasja za izvajanje kliničnega usposabljanja na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega (VS).

Program je interdisciplinaren in vsebinsko primerljiv in posreduje potrebna teoretična in praktična znanja za kompetentno opravljanje poklica na področju zdravstvene nege, na magistrski stopnji izobrazbe. Izvajajo ga domači in tuji habilitirani visokošolski učitelji. Uvedeni so tudi obsežni postopki (samo) evalvacije, ki zagotavljajo nenehno spremljanje kakovosti.

 

ISCED: Zdravstvo (72), Humanistične vede (22), Družbene vede (31)
KLASIUS-P: Zdravstvena nega (7231)
KLASIUS- SRV: 17003
FRASCATI: Medicinske vede
Stopnja izobrazbe

(mag./2l.)

Bolonjska stopnja

Študijski program druge stopnje (mag./2l.) Napredna zdravstvena nega.

Strokovni naslov in okrajšava naslova

Magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege.

Primerljivost programa

Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Napredna zdravstvena nega je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrske naloge. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Od tega z obveznimi predmeti pridobite 60 ECTS, z izbirnimi vsebinami 40 ECTS, s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 20 ECTS. ECTS omogoča primerljivost programa Sloveniji in tujini, 1 ECTS predstavlja 25-30 ur študentovega dela.

Kompetence, pridobljene z magisterijem

Magister napredne zdravstvene nege je usposobljen za sodobne razprave glede teorije in razvoja  prakse zdravstvene nege, reševanje problemov s pomočjo uporabe raziskovalnih metod in kompleksnost na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege,  etični principi v raziskovanju in praksi  zdravstvene nege.
Magister napredne zdravstvene nege je usposobljen za celostni pristop k pacientu na primarni ravni, ki vključuje poleg postavitve diagnoze in prevzemanje odgovornosti za zdravljenje bolezenskih stanj tako na področju akutnih in kroničnih stanj.
Magister napredne zdravstvene nege je usposobljen za organizacijo, vodenja in kakovost v zdravstveni negi.

Vaše obveznosti

Študent zaključi študij druge stopnje, ko opravi vse, s študijskim programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno zagovarja magistrsko delo in tako skupno izbere 120 ECTS (60 ECTS prvi letnik + 40 ECTS drugi letnik + 20 ECTS magistrsko delo = 120 ECTS).

Trajanje študija

2 leti, štirje semestri (120 ECTS).

Način študija

Redni in izredni študij.