Naslov predmeta:

Teorija in praksa zdravstvene nege

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Fiona Murphy

Izvajalec predmeta:

  • izr. prof. dr. Fiona Murphy
  • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Cilj predmeta je spodbuditi študente k boljšemu razumevanju potrebe po teoretični podlagi za prakso zdravstvene nege, specifično za posamezno disciplino. Študenti bodo raziskovali in kritično analizirali, katere teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege obstajajo in kako se njihova uporabnost lahko vključi v sodobni  zdravstveni negi.

Obvezna literatura:
 

Course text:
  • McKenna, H.P., Pajnkihar, M. & Murphy, F.A., 2014. Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice. 2nd ed. Wiley Blackwell. Oxford.
  • Meleis, A.I., 2012. Theoretical Nursing. Development and Progress. 5th ed. Wolters Kuwer/Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.
  • Alligood, M.R.,  ed., 2018. Nursing Theorists and their Work. 9th ed. Elsevier, St Louis, MO.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 Študijsko gradivo bo določeno pred začetkom predmeta

Metode ocenjevanja:

  • izpit - 100%

Metode poučevanja in učenja:

Uporaba avdiovizualne opreme za teoretične predstavitve med predavanji, kratek film, analiza literature v malih delovnih skupinah usmerjena na problemsko učenje, predpisano branje in domače naloge, nastop in poročanje pri predstavitvi seminarske naloge, razprave.