Študijski program Promocija zdravja (mag./2l.) je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji in je bil akreditiran na FZAB v letu 2015. Prenovljen študijski program, ki se bo izvajal v študijskem letu 2023/2024 je pripravljen v mednarodnimi smernicami WHO-ASPHER Competency Framework for the Public Health Workforce in the European Region (2020), Competences of the Clinical Nurse specialist (CNS): Common plinth of competences for the Common Training Framework of each specialty (2015), Position Statement “The Specialist Nurses in European Healthcare Towards 2030” (2019), mednarodnimi študijskimi programi s področja promocije zdravja ter izvedeno kvalitativno raziskavo med magistrskimi študenti v okviru redne letne evalvacije o ugotavljanju zadovoljstva študentov z akreditiranim programom. Študijski program je zasnovan v skladu s sodobnimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije, OECD-ja in v skladu z nacionalnimi usmeritvami.

Promocija zdravja kot del širšega koncepta javnega zdravja je znotraj skupnih evropskih kompetenc posebej izpostavljena in definirana kot znanost, katere temeljni fokus je zdravje populacije, raziskovanje in organizacija družbenih sistemov s ciljem zagotavljanja in izboljševanja zdravja posameznikov. S postavljenimi kompetencami in cilji prenovljen študijski program zagotavlja kritično maso strokovnjakov, ki bodo uresničevali sodobne usmeritve na področju preventive in promocije zdravja.

Študijski program omogoča usposabljanje strokovnjakov za promocijo zdravja na ravni strokovnega magisterija, ki bodo dobili splošne in specifične kompetence za delo na tem področju. Tovrstni strokovnjaki bodo usposobljeni za promocijo zdravja v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja (npr. na področju duševnega zdravja, obvladovanja kroničnih bolezni, odziva na potrebe prikrajšanih skupin prebivalstva in podobno). Diplomanti študijskega programa bodo lahko omogočili prilagoditev programov in storitev javnega zdravja in zdravstvenega varstva glede na nove potrebe uporabnikov s poudarkom na prepoznavanju in zmanjševanju neenakosti v zdravju.