Naslov predmeta:

Izbrane teme iz promocije zdravja – sodobni izzivi in komunikacijski pristopi

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Izvajalec predmeta:

 • Mitja Vrdelja, viš. pred.
 • mag. Andreja Jernejčič

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

140

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

 

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • Pozna in razume sodobne izzive in pristope na področju promocije zdravja
 • Pozna in razume pomen komuniciranja z različnimi javnostmi v promociji zdravja
 • Pozna različne primere komuniciranja z javnostmi
 • Razume in pozna osnovne veščine komuniciranja z mediji
 • Razume in osvoji osnovne veščine učinkovitega komuniciranja z različnimi javnostmi.

Obvezna literatura:

 • Making health communication programs work (pink book) U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES Public Health Service • National Institutes of Health National Cancer Institute
 • https://www.cancer.gov/publications/health-communication/pink-book.pdf
 •  
 • Hyojung Park, Bryan H. Reber (2010). Using Public Relations to Promote Health: A Framing Analysis of Public Relations, Strategies Among Health Associations
 • Journal of Health Communication, 15:39–54, DOI: 10.1080/10810730903460534
 •  
 • Rebecca J. Shlafer, Annie-Laurie McRee, Dr, Amy L. Gower, Linda H. Bearinger, Better Communication for Better Public Health: Perspectives From an Interdisciplinary Training Program; Health Promot Pract. 2016 March ; 17(2): 165–168. doi:10.1177/1524839915627453.
 •  
 • Jernejčič, mag. Andreja: The Bible of Successful PR. Ljubljana, 2017 (Biblija uspešnega piara).
 • Jernejčič, mag. Andreja: Skrivnosti javnega nastopanja. Ljubljana, 2012.
 • Business case studies. AS and A Level. Ian Marcouse and David Lines, Longman
 • TJ Walker, Jess Todtfeld: Media Training A-Z. A Complete Guide to Controlling Your Image, Message, &Sound Bites. Media Training Worldwide.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 50 %, 
 • nastop - 50 %.

Metode poučevanja in učenja:

 • Podajanje vsebine s primeri
 • Analiziranje primerov
 • Vaje, nastopanje, pisanje
 • Delo v paru, skupini