Naslov predmeta:

Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb

Nosilec predmeta:

doc. dr. Irena Grmek Košnik
doc. dr. Viktorija Tomič

Izvajalec predmeta:

doc. dr. Irena Grmek Košnik
doc. dr. Viktorija Tomič

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • spozna definicije bolnišničnih okužb;
 • pridobi znanje o epidemiologiji nalezljivih bolezni;
 • pridobi znanje o epidemioloških metodah in načinih spremljanja in sledenja bolnišničnih okužb;
 • pridobi znanje o zbiranju podatkov za namen bolnišnične epidemiologije;
 • pridobi znanje o raziskovanju izbruhov;
 • pridobi znanje o epidemiologiji in preprečevanju bolnišničnih okužb posameznih organskih sistemov;
 • pridobi znanje o metodah preprečevanja bolnišničnih okužb povzročenih s specifičnimi povzročitelji; 
 • spozna zakonodajo, organiziranost in izvajanje obvladovanja bolnišničnih okužb;
 • spozna vlogo medicinskega osebja v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb;
 • spozna vlogo mikrobiološkega laboratorija v obvladovanju bolnišničnih okužb;
 • spozna epidemiologijo in preprečevanje bolnišničnih okužb povezanih z diagnostičnimi in terapevtskimi postopki;
 • pridobi znanje za preprečevanje bolnišničnih okužb pri zdravstvenih delavcih;
 • pridobi znanje za preprečevanje bolnišničnih okužb v povezavi s podpornimi zdravstvenimi službami;
 • pridobi znanje za preprečevanje bolnišničnih okužb pri specifičnih bolnikih (pediatrija, imunsko oslabeli);
 • pridobi znanja o epidemiologiji in preprečevanju okužb v domovih starejših občanov;
 • pridobi znanje o sterilizaciji in razkuževanju;
 • spozna mehanizme bakterijske odpornosti proti antimikrobnim učinkovinam.

Obvezna literatura:

  • Glen Mayhall C. Hospital epidemiology and infection control. Baltimore: Williams and Wilkins; 2004.
  • Lautenbach E, Malani PN, Woeltje KF.  Practical Hospital Epidemiology. 3rd ed. London: The University of Chicago; 2010.  
  • Grmek Košnik I, Hvalič Touzery S, Skela Savič B, eds. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo. 4. simpozij Katedre za temeljne vede, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2013.
  • Zborniki strokovnih seminarjev Slovenskega društva za bolnišnično higieno.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

 

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit - 100%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminar, klinične vaje.