Naslov predmeta:

Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo

Nosilec predmeta

doc. dr. Angela Kydd
doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Izvajalec predmeta:

doc. dr. Angela Kydd
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Radojka Kobentar

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Angleški in slovenski.
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • kritična preučitev vpliva obstoječega znanja glede koncepta slabotnosti;
 • sistematičen pregled številnih ocenjevalnih orodij, ki lahko pomagajo pri odkrivanju slabotnosti v korist posameznika;
 • kritično vrednotenje dokazov, ki podpirajo pristope obravnave slabotnosti, identificirajo obstoječe vire za povečanje sposobnosti slabotnega starostnika in kjer pride v poštev tudi njegovih pomembnih drugih, z namenom preprečevanja zapletov in izboljšanja zaznane kakovosti življenja;
 • razpravljanje in analiziranje o učinku tranzicije od starostnika do slabotnega starostnika v posamezniku;
 • sistematični pregled obstoječe zakonodaje, vladnih direktiv in standardov oskrbe in o oskrbi slabotnih starostnikov v Evropi;
 • poznavanje razlik bolezni pri odraslih in starostnikih;
 • poznavanje razlik med staranjem in boleznimi v starosti;
 • poznavanje verige vzrokov za zmanjševanje zmožnosti starejših;
 • poznavanje načinov reševanja potreb starejših;
 • poznavanje kritičnih situacij družinskih članov;
 • poznavanje oblik intervenc za družinske člane vključno s pomočjo neprofitnih organizacij;
 • poznavanje predsodkov povezanih s starostjo. 

Obvezna literatura:

 • British Geriatrics Society and Royal College of Physicians. Guidelines for the Prevention, Diagnosis and Management of Delirium in Older People. Concise guidance to good practice series No 6. London: Royal College of Physicians; 2006.
 • Ebersole P, Hess P, Touhy T, Jett K. Gerontological Nursing and Healthy Aging. 2nd ed. Missouri: Mosby Elsevier; 2005.
 • Ebersole P, Hess P, Touhy T, Jett K, Luggen A. Toward Healthy Aging: Human Needs and Nursing Response, 7th ed. Missouri: Mosby Elsevier; 2008.
 • Foote C, Stanners C. Integrating Care for Older People: New Care for Old - A Systems Approach. London: Jessica Kingsley Publications; 2002.
 • Jewell A, ed. Ageing, Spirituality and Well-being. London: Jessica Kingsley Publications; 2003.
 • Lunder U, ed. Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2007.
 • Mencej M, ed. Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2008.
 • Kobentar R. Psihiatrična zdravstvena nega. Zbornik predavanj funkcionalnega izobraževanja. Ljubljana: Psihiatrična klinika in ZZNS; 1997: 62-6.
 • Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. Essentials of Clinical Geriatrics. New York: McGraw-Hill; 2004.
 • Rueben D. Geriatrics at Your Fingertips 2008-2009. New York : American Geriatrics Society; 2008.
 • Štrukelj KB, Kogoj A, eds. Gerontopsihiatrija-izziv sodobnega časa: zbornik prispevkov . 5. psihogeriatričnega srečanja. 2007 April 11 -12; Zreče, Slovenija. Ljubljana : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci; 2008.
 • Velikonja I, ed. Zdravstveni, pravni in socialni vidiki obravnave oseb z demenco: zbronik prispevkov . 4. psihogeriatričnega srečanja. 2005 Mar 31 - Apr 1; Lipica, Slovenija. Ljubljana: Spominčica - združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana; 2005.
 • Kogoj A, ed. Spomin: zbronik prispevkov 3. psihogeriatričnega srečanja. 2003 Mar 13-14; Otočec, Slovenija. Ljubljana: Spominčica - Združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana; 2003.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

Metode ocenjevanja:

 • izbira študije primera iz področja prakse. V študijo primera mora biti vključen slaboten starostnik in podrobno morajo biti predstavljene okoliščine, ki so vodile posameznika do iskanja zdravstvenih storitev in intervencije, ki so bile v tistem času izvedene. Od študenta se pričakuje uporaba relevantne literature za osvetlitev tako dobre oskrbe kot oskrbe, ki bi jo lahko izboljšali. Zaključek mora biti refleksiven in mora prikazati, kako je predmet povezan s študentovim lastnim osebnim in profesionalnim razvojem - 25%
 • priprava posterja s problematiko povezano s starostjo. Od študenta se pričakuje predstavitev dela pred učiteljem in drugimi študenti. Vsak poster mora spremljati tudi abstrakt - 25%
 • pisni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Od študentov se pričakuje, da razvijejo veščine samo-usmerjenega učenja. Pristopi skupinskega dela na podlagi problemskih opisov so ključne sestavine učenja in poučevanja.

Študenti bodo sodelovali v številnih aktivnostih v razredu, ki bodo vključevale predavanja, tutorska srečanja, razprave, skupinsko delo in problemsko učenje in s katerimi bo pokrita vsebina predmeta. Imeli bodo dostop do neposredne individualne in tutorske podpore s strani učiteljev, do virtualnega učnega okolja ter bodo usmerjeni k branju priporočene literature, ki vključuje dostop do elektronske knjižnice in e-knjig preko virtualnega učnega okolja.