Naslov predmeta:

Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič
izr. prof. dr. Joy Merrell

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič
 • izr. prof. dr. Joy Merrell
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica, asistentka

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Angleški in slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami:
 

 • samostojno, kritično in strokovno  pristopiti k specifičnim situacijam pri vseh subjektih obravnave,
 • znati z ustreznimi teoretičnimi in didaktičnimi pristopi ter aktivnostmi ohranjati, krepiti in izboljšati zdravje pri vseh skupinah ljudi,
 • sposobnost profesionalno in interdisciplinarno pristopiti k reševanju problemov,
 • vešč profesionalnega in podpornega odnosa do sodelavcev, študentov in ostalih članov tima.
   

Obvezna literatura:

 • Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, št. 19/98 in 47/98.
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98.
 • Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdravje za vse do leta 2004. Uradni list RS št. 49/2000.
 • World Health Organization Regional Office for Europe Copenhagen, Health21: the health for all policy framework for the WHO European Region, 1999.
 • Maurer FA., Smith CM. Community/public health nursing practice: health for families and populations. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2005.
 • Sines D, Appleby FM, Frost M. Community health care nursing. Oxford, Malden : Blackwell; 2005.
 • Affara FA. ICN framework and core competencies for the family nurse: Geneva : International Council of Nurses; 2003.
 • Šušteršič O, Horvat M, Cibic D., Peternelj A., Brložnik M. Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega – nadgradnja in prilagajanje novim izzivom. Utrip 2007. 

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege, opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni in ustni izpit - 60%
 • raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 40%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinsko delo, igranje vlog.