Naslov predmeta:

Varnost pacientov

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej Robida

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Andrej Robida

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Razumevanje pojmov povezanih z varnostjo pacientov
 • Spoznanje modelov  nastanka napak, človeških in drugih dejavnikov
 • Opisati škodljivosti osebnega modela pri analizi napak
 • Izvajanje sporočanja in analize napak z iskanjem osnovnih vzrokov in prispevajočih dejavnikov
 • Razumevanje proaktivnega pristopa k varnosti pacientov
 • Preprečevanje napak s škodo za zdravje pri pacientu
 • Ustvarjanje kulture varnosti
 • Vzpostavitev programov varnosti v lastnem delovnem okolju

Obvezna literatura:

 • Vincent C. Patient safety. Edinburgh:Churchill Livingstone; 2006.
 • Svet Evrope (2006). Priporočilo Rec (2006)7 odbora ministrov  državam članicam o ravnanju z varnostjo pacientov in preprečevanju neželenih dogodkov v zdravstvu. Dostopno na:  http://www.mz.gov.si
 • Gatt KA, Paschal KA, eds. Foundations in Patient safety for health professionals. London: Jones and Bartlett Publishers International; 2010.
 • Svetovna zdravstvena organizacija.Konceptualni okvir za mednarodno klasifikacijo za varnost pacientov . Verzija  1.1- prevod. Ljubljana:  Ministrstvo za zdravje; 2009. Dostopno na:  http://www.prosunt.si/publikacije/prosto-dostopne
 • Robida A. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov - Sistematična analiza globljih vzrokov za napake in njihovo preprečevanje. Bled: Prosunt; 2013.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik, opravljene obveznosti pri predmetu Osnove menedžmenta in kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi.

Metode ocenjevanja:

 • pisni  izpit - 70%
 • seminarji 30%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, vaje v skupinah in posamezno.